پرسشنامه تصویر فروشگاه

دانلود پرسشنامه تصویر فروشگاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر + فرم کوتاه پرسشنامه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «محصولات»؛ «ترفیعات»؛ «تسهیلات»؛ «خدمات»؛ «جو فروشگاه»

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه تصویر فروشگاه شامل ۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تصویر فروشگاه

تعریف مفهومی: تصویر فروشگاه را «مجموعه‌ای از صفات مبتنی بر ارزیابی ویژگیهای فروشگاه که مشتری آن را مهم فرض می‌کند»، تعریف کردند. محیط مصرفی خرده‌فروشی، سطح خدمات و کیفیت محصول، تصویر فروشگاه نامیده می‌شوند. بنابراین سیمای خرده‌فروشی را میتوان دیدگاه کلی به یک فروشگاه و ایجاد یک سری تصاویر ذهنی و احساسات در مشتری شرح داد. برای خرده‌فروش، ایجاد یک سیمای خرده‌فروشی قدرتمند از طریق کالا، خدمات و فضای خرید و شهرت، شانس ایجادکردن یک پیام خاص، برتری در رقابت و به یادماندن را فراهم می‌کند. در تعاریف مدیران بازاریابی از تصویر فروشگاه اختلاف‌هایی را مشاهده می‌کنیم، اما می‌توانیم بگوییم که سیمای خرده‌فروشی نگرش کلی مشتری از فروشگاه است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تصویر فروشگاه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

فرم کوتاه پرسشنامه تصویر فروشگاه

از فرم کوتاه پرسشنامه زمانی استفاده می‌شود که یک مقوله در کنار چندین مقوله دیگر استفاده می‌شود. در این صورت باید از پرسشنامه‌های فرم کوتاه استفاده کرد که بین ۳ تا ۷ گویه دارند. به این ترتیب تعداد سوالات پرسشنامه معقول خواهد بود. اگر می‌خواهید از تصویر و سیمای فروشگاه در کنار مقوله‌های دیگر استفاده کنید از پرسشنامه فرم کوتاه کالینز و لیندلی بهره بگیرید که دارای ۶ گویه است و به چابکی پرسشنامه کلی شما کمک می‌کند.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله