این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

تحقیق همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی به بررسی اثرات همزمان متغیرهای مستقل (پیش‌بین) در برآورد و تخمین متغیرهای وابسته (ملاک) برمی‌کردد.

روایی محتوایی

روایی محتوایی : محاسبه CVR و CVI

روایی محتوایی (Content validity) نشان می‌دهد یک مقیاس یا پرسشنامه تا چه میزان همه جنبه‌های سازه موردنظر را مورد سنجش قرار می‌دهد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته (Mixed Method) رویکردی پژوهشی است که در آن از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی به صورت نظام‌مند استفاده می‌شود.

داده‌کاوی یا دیتا ماینینگ

داده‌کاوی (دیتا ماینینگ)

داده‌کاوی (Data mining) فرایند کشف الگوهای یک سری بزرگ از داده‌ها است که می‌تواند به شناخت و درک بهتری از داده‌ها منجر شود.

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means روشی کمی برای دسته‌بندی n مشاهده در k خوشه براساس میانگین آنها است. این روش در داده‌کاوی کاربرد زیادی دارد.

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی (Nonlinear Regression) یک روش آماری است که جهت انطباق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده‌های گرد آوری شده استفاده می‌شود.

مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقیاس اندازه‌گیری متغیرها

مقیاس اندازه‌گیری متغیرها شامل متغیرهای کیفی (اسمی، رتبه‌ای) و متغیرهای کمی (فاصله‌ای و نسبتی) در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

کلیات تحقیق علمی

کلیات تحقیق علمی

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه‌ای که با آداب خاصی بطور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و برای گسترش قلمرو معرفی نوع بشر انجام شده است.

اعتبار درونی و بیرونی

اعتبار درونی و بیرونی

اعتبار درونی و بیرونی طرح پژوهشی بر میزان اطمینان از نتایج آن طرح دلالت دارد. همچنین نشان می‌دهد چقدر یافته‌ها از صحت و دقت برخوردارند.

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی (Semantic differential scale) روش کمی برای اندازه گیری معنایی مفاهیم نزد افراد است و عکس العمل افراد نسبت به یک مفهوم را توصیف می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com