دسته: پرسشنامه مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت شهری همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر با طیف لیکرت 5 درجه و شرح و تفسیر پرسشنامه مدیریت شهری

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com