پرسشنامه کارآفرینی شهری

دانلود پرسشنامه کارآفرینی شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پیوست: پرسشنامه محقق‌ساخته فضای کارآفرینی شهری شامل ۲۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی شهری

تعریف مفهومی: کارآفرینی شهری (Municipal entrepreneurship) به معنای اداره شهرستان‌ها به شیوه‌ای منظم‌تر و بکارگیری روش‌هایی با ویژگی‌هایی نظیر ریسک‌پذیری کسب‌وکار، نوآوری، پیشبرد و انگیزه سود توسط دولت‌های محلی است. این نگرش کارآفرینانه یک الگوی موفق در مدیریت شهرهای هزاره سوم است. کارآفرینی شهری یک استراتژی بلندمدت و کلان است که می‌کوشد با تقویت خلاقیت و نوآوری در شهروندان و کسب‌وکارهای بومی به درآمدزایی پایدار دست یابد. این مفهومی میان‌رشته‌ای از مدیریت شهری و مدیریت کارآفرینی در عصر حاضر است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی شهری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سازه اصلی و ۴۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

این پرسشنامه از دو دسته عوامل تشکیل شده است: عوامل موثر بر کارآفرینی شهری: «زیست‌بوم کارآفرینانه، شهر خلاق، خط‌مشی و شکوفایی شهری، شرایط تولید کارآفرینانه » و ابعاد کارآفرینی شهری: ‌«نگرش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه، آرمان کارآفرینانه، اقدامات کارآفرینانه».

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله