پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «عمرانی-کالبدی»؛ «عملکرد درون‌سازمانی»؛ «عملکرد مدیریت شهری»؛ «مدیریت دانش»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

تعریف مفهومی: مدیریت عملکرد شهری فرایندی است که تضمین می‌کند فعالیت‌های مدیریت شهری منجر به تحقق اهداف به شیوه‌ای کارا و اثربخش می‌گردد. رسیدن به اهداف مدیریت شهری در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای شهرداری‌ها است و مدیریت عملکرد شهری ابزاری برای دستیابی به این هدف است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عملکرد مدیریت شهری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری توسط پژوهشگران طراحی شد. عملکرد مدیریت شهری از سه عامل اجتماعی-فرهنگی (۱۱ گویه)، عمرانی-کالبدی (۹ گویه) و عملکرد درون‌سازمانی (۱۰ گویه) تشکیل شده است. بادولخانی از این پرسشنامه در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود استفاده کرد که اطلاعات روایی و پایایی آن در ادامه آمده است.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله