این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آموزش SPSS

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده (Missing data) شامل خانه‌هایی در یک یک فایل داده است که مقدار یا ارزشی برای متغیر مورد بررسی برای آن منظور نشده است.

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis distance) فاصله یک داده ویژه از توزیع داده‌ها در میان داده‌های گردآوری شده یک نمونه آماری است.

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو (χ۲) به سال ۱۹۰۰ توسط کارل پیرسون جهت سنجش شباهت میان منحنی‌های تجربی و منحنی‌های نظری ابداع گردید و در SPSS قابل انجام است.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی اسپیرمن

همبستگی اسپیرمن (Spearman correlation) یک روش ناپارامتریک است که شدت و جهت رابطه متغیرها را نشان می‌دهد و روابط را دوبه‌دو در نظر می‌گیرد.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون (Pearson correlation) یک روش پارامتریک است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می‌دهد و روابط را دوبه‌دو در نظر می‌گیرد.

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه (One Sample t-Tset) یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای (Binomial) یک آزمون ناپارامتریک است که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد.

کتاب آموزش کامل SPSS

کتاب آموزش SPSS

دانلود کتاب آموزش SPSS : راهنمای تصویری و کامل روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس‌مدیر

آنالیز واریانس ANOVA

آنالیز واریانس (ANOVA)

آموزش آنالیز واریانس ANOVA برای مقایسه و بررسی تفاوت چندمیانگین پیرامون یک صفت با تحلیل واریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS همراه روش‌های تعقیبی

استفاده از ماشین حساب SPSS

ماشین حساب SPSS

استفاده از ماشین حساب SPSS برای انجام محاسبات مختلف در این نرم‌افزار کاربردهای فراوانی دارد. مهم ترین کاربرد آن محاسبه ابعاد و سازه‌های اصلی پرسشنامه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com