این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آموزش SPSS

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو

آزمون خی-دو (χ۲) به سال ۱۹۰۰ توسط کارل پیرسون جهت سنجش شباهت میان منحنی‌های تجربی و منحنی‌های نظری ابداع گردید و در SPSS قابل انجام است.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی اسپیرمن

همبستگی اسپیرمن Spearman correlation یک روش ناپارامتریک است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می‌دهد و روابط متغیرها را دو به دو در نظر می‌گیرد.

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون Pearson correlation یک روش مبتنی بر آمار پارامتریک است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می‌دهد و روابط متغیرها را دو به دو در نظر می‌گیرد.

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه یا One Sample t-Tset یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای  binomial یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد.

کتاب آموزش کامل SPSS

کتاب آموزش SPSS

دانلود کتاب آموزش SPSS : راهنمای تصویری و کامل روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس‌مدیر

آنالیز واریانس ANOVA

آنالیز واریانس ANOVA

آموزش آنالیز واریانس ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS برای مقایسه میانگین چند گروه و بررسی تفاوت چندمیانگین پیرامون یک صفت با تحلیل واریانس

استفاده از ماشین حساب SPSS

ماشین حساب SPSS

استفاده از ماشین حساب SPSS برای انجام محاسبات مختلف در این نرم افزار کاربردهای فراوانی دارد. مهم ترین کاربرد آن محاسبه ابعاد و سازه‌های اصلی پرسشنامه است.

وارد کردن داده به SPSS

وارد کردن داده به SPSS

ویدیوی آموزشی وارد کردن داده به SPSS : در این ویدیوی آموزشی فرا خواهید گرفت چگونه داده‌های گردآوری شده با پرسشنامه را به نرم افزار اس پی اس اس وارد کنید.

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. به این روش آزمون H نیز گفته می‌شود و معادل ناپارامتریک تحلیل واریانس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com