این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ارزیابی عملکرد

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی شامل ستاده‌ها و پیامدهای واقعی فعالیت‌های یک سازمان است که در مقایسه با نهاده‌ها اندازه‌گیری می‌شود و بسیار مهم و کلیدی است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی را می‌توان مجموعه‌ای از رفتارها و فعالیت‌ها، که یک فرد انجام می‌دهد تا کل سازمان و یک مجموعه را به اهدافش نزدیک کند، تعریف کرد.

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

دانلود پرسشنامه عملکرد بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش (KMPI) مقیاسی مبتنی بر فرایند گردش دانش، اطلاعات و داده‌ها در یک سازمان است که مدیریت دانایی را تسهیل می‌کند.

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه به صورت تک بعدی با سوالات طیف لیکرت ۵ درجه که استاندارد بوده و روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

عملکرد بازاریابی

عملکرد بازاریابی (Marketing performance) میزان موفقیت کسب‌وکار در فضای رقابتی براساس سهم بازار، ارتقای فروش و مدیریت بازار است.

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal) روشی نظام‌مند جهت بازنگری عملکرد شغلی کارکنان و تعیین سهم نسبی آنها در دستیابی به اهداف سازمان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com