این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق کیفی

روش تحقیق فراترکیب

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو یک روش کاربردی برای پژوهش فراترکیب است. روش تحقیق فراترکیب  یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است و یک روش تحقیق کیفی محسوب می‌شود.

روش تحقیق کیفی فرامطالعه

فرامطالعه

فرامطالعه Meta Study یک روش تحقیق کیفی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر شناسایی مقوله‌ها و ترسیم الگوها براساس ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫش‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تحلیل روایت

تحلیل روایت

تحلیل روایت یک روش تحقیق کیفی در مدیریت و روانشناسی است. نظریه روایت با توسعه ابزارها و مفاهیم نو الگوی روانی و معنای زندگی انسان را تجدید حیات بخشد.

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی ابزاری برای بازنمایی دانش به شیوه ترسیمی است. نگاشت شناختی مجموعه‌ای از روش ها جهت بررسی و ثبت مشاهدات افراد درباره محیط پیرامون است.

نگاشت مفهومی

نگاشت مفهومی

نگاشت مفهومی Concept Mapping نوعی مفهوم سازی ساختار یافته است که گروه ها می توانند از آن برای طراحی یک چهارچوب مفهومی، انواع مدل های مفهومی استفاده نمایند.

آموزش نگاشت مفهومی

آموزش نگاشت مفهومی

جوزف نواک، استاد دانشگاه فلوریدا و پیشگام در زمینه نقشه ادراکی و نگاشت مفهومی است. در این فایل آموزشی، نگاشت مفهومی و نرم افزار CMap آموزش داده شده است.

نگاشت علی

نگاشت علی

روش نگاشت علی Causal Mapping یکی از روش‌های نگاشت شناختی است که در دسته مطالعات سیستم های نرم قرار داشته و در روش تحقیق کیفی از کاربرد فراوانی برخوردار است.

نظریه سازه شخصی

نظریه سازه شخصی

نظریه سازه شخصی personal constructs توسط جورج کلی به سال ۱۹۵۵ مطرح گردید. برای فهم مباحث نگاشت شناختی باید با این نظریه آشنا شوید.

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه ای سه روش اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی است که تقریبا در تمامی مطالعات کیفی از این روش‌ها استفاده می‌شود.

روش شناسی سیستم های نرم

سیستم های نرم

روش شناسی سیستم های نرم یا Soft Systems Methodology (SSM) راهکاری جدید در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی برای حل مساله در دنیای واقعی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com