فرابرگزینش (فراخلاصه)

فرابرگزینش (Metasummary) یک روش تحقیق کیفی است که با رویکردی کمی می‌کوشد تا یافته‌های کیفی پیرامون مطالعات انجام شده را خلاصه و تجمیع کند. این روش یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است که توسط سندلوفسکی و باروسو ارائه شد. از این روش می‌توان به جای فراترکیب یا فراتحلیل می‌توان استفاده کرد.

فرابرگزینش یا فراخلاصه به محتوای آشکار در یافته‌های سراسر گزارش‌ها در یک حوزه هدف تحقیق می‌پردازد. اساس این روش بر منطق کمی و تعداد فراوانی‌ها استوار است. برای تشخیص فراوانی هر یافته و یافتن شواهد تکرار در یافته‌های با بسامد بالاتر برای اعتبار در پژوهش‌های کمی قابل بکارگیری است. همچنین برای ادعای کشف یک الگو یا موضوع، یا «غلبه شواهد» در تحقیقات کیفی استفاده می‌شود.

ماهیت آمیخته این روش آن را به ابزاری مناسب برای تحلیل داده‌ها تبدیل کرده است. از سوی دیگر نظر به غنای ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش استفاده از این روش پیشنهاد مناسبی برای پژوهشگران است. با وجود آنکه استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مرور نظام‌مند مانند فراترکیب و فراتحلیل رایج است اما پژوهشگران ایرانی با روش فرابرگزینش آشنایی چندانی ندارد. بنابراین در این مطالعه روش فرابرگزیش تشریح شده است.

گام‌های روش فرابرگزینش

تکنیک‌های فراخلاصه کیفی عبارتند از:

  • استخراج یافته‌ها، جداسازی آنها از سایر عناصر گزارش تحقیق
  • ویرایش یافته‌ها برای دسترسی به آنها برای هر خواننده
  • گروه‌بندی یافته‌ها در حوزه‌های موضعی رایج
  • انتزاع یافته‌ها
  • محاسبه اندازه اثر فرکانس آشکار و شدت.

استخراج یافته‌ها
نخستین گام در این روش، استخراج یافته‌ها است. این مرحله مستلزم تمایز یافته‌های خاصی است که می‌خواهید از همه عناصر دیگر در گزارش‌های تحقیقاتی حاوی آن یافته‌ها ادغام کنید. به یاد داشته باشید که ما در اینجا یافته‌ها را متشکل از تفسیرهای پژوهشگران از مصاحبه، مشاهده و سایر داده‌هایی که در مطالعات خود جمع‌آوری یا تولید کرده‌اند، تعریف می‌کنیم.

ویرایش یافته‌ها
پس از اتمام استخراج یافته ها، باید آنها را ویرایش کنید تا برای هر خواننده‌ای تا حد ممکن قابل درک باشد. این امر مستلزم نزدیک شدن هرچه بیشتر به دیدگاه دیگر پژوهشگران و حفظ اهداف آنها و در عین حال شفاف‌سازی آنها برای خوانندگانی است که گزارشی را که در آن ظاهر شده اند را نخوانده‌اند.

گروه‌بندی یافته‌ها
پس از استخراج و ویرایش تمام یافته‌هایی که هدف تحقیق شما را برآورده می‌کنند، آماده گروه‌بندی یافته‌هایی خواهید بود که به نظر می‌رسد در مورد یک موضوع هستند. این گام مانند گام مقوله‌بندی کردن در سایر روش‌های تحقیق کیفی است.

خلاصه و نتیجه‌گیری

فرابرگزینش یکی از روش‌های تحقیق کیفی است که منطقی محاسباتی دارد. این روش تمرکز بسیاری بر فراوانی داده‌ها دارد و برای استخراج اطلاعات دقیق بر مقادیر تکیه می‌کند. از آنجا که مطالعات پیشین و ادبیات پژوهش در بسیاری موضوعات مدیریت و علوم انسانی زیاد است، این روش می‌تواند پرکاربرد باشد. با این وجود تاکنون جز یک مورد هیچ مطالعه‌ای در زبان فارسی از این روش استفاده نکرده است. در این آموزش کوشش شد تا مفهوم فرابرگزینش تا حد امکان تشریح شود.

منبع: فصل شش کتاب فراترکیب نوشته سندلوفسکی و باروسو

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله