روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو الگویی ساختارمند برای تحلیل کیفی متن و استخراج مفاهیم است که در روش فراترکیب استفاده می‌شود. این روش از یک الگوی هفت مرحله‌ای برای تحلیل اسناد استفاده می‌کند. روش اصلی گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای است. از این منظر با روش مرور سیستماتیک و تحلیل اسنادی شباهت دارد.

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو یک روش کاربردی برای پژوهش فراترکیب (Meta-synthesis) است. روش تحقیق فراترکیب یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است و یک روش تحقیق کیفی محسوب می‌شود. در واقع فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که از اطلاعات یافته‌های مستخرج از مطالعات دیگر در زمینه موضوع مرتبط، استفاده می‌کند. پژوهشگر در روش فراترکیب، داده‌های ثانویه نتایج حاصل از سایر مطالعه‌ها را برای پاسخگویی به نتایج مطالعه خود باهم ترکیب نموده و نتایج جدیدی بدست می‌آورد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ، معمولاَ از اﻟﮕﻮی سندلوسکی و ﺑﺎروسو (۲۰۰۷) اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

مراحل روش سندلوسکی و باروسو

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو شامل هفت گام است که عبارتند از:

  • تنظیم سوالات پژوهش
  • بررسی نظام‌مند متون
  • جستجو و انتخاب منابع مناسب
  • استخراج اطلاعات منابع
  • تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته‌ها
  • کنترل کیفیت
  • ارائه یافته‌ها
مراحل روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

مراحل روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

تنظیم سوالات پژوهش

نخستین گام در روش سندولوسکی و باروسو، تنظیم پرسش‌های پژوهش است. این پرسش‌ها عموماً براساس چهار پارامتر چه‌چیزی، چه کسی، چه زمانی و چگونه؛ قابل تنظیم است. پس از آنکه سوالات پژوهش بر اساس هدف پژوهش تنظیم شد مرحله بررسی نظام‌مند متون آغاز می‌شود.

چه کسی Who ؟ در این روش از مصاحبه و خبرگان خبری نیست بنابراین چه کسی همان منابع اطلاعات کتابخانه‌ای مانند پایگاه مقالات، کتابخانه‌ها و از این دست می‌باشد.

چه وقت When ؟ بازه زمانی و قلمرو زمانی تحقیق در اینجا قرار می‌گیرد. برای نمونه شما مایل هستید مقالات دو سال اخیر را بررسی کنید.

چگونه How ؟ بیانگر نوع روش یا معیارهایی است که منابع بر اساس آن انتخاب و یا از فرآیند فراترکیب خارج می‌شوند.

مارگارت سندلوسکی و ژولی باروسو

مارگارت سندلوسکی و ژولی باروسو

بررسی نظام‌مند متون

ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده‌ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از داده ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. معمولاَ در پژوهش‌های فراترکیب، منابع مورد نظر از طریق وبگاه های: گوگل اسکالر، ورلدکت مورد جستجو قرار گرفته و مقالات و پایان‌نامه‌های مربوطه از طریق اتصال به پایگاه‌های اصلی آن مانند ساینس دایرکت، پایان‌نامه‌های پروکوئست و غیره به دست می‌آیند. کلیدواژه‌های مورد جستجو نیز عبارت بودند از: مسئله یابی، ساخت مسئله، تعریف مسئله، کشف مسئله، شکل دهی به مسئله، تنظیم مسئله و طرح مسئله.

جستجو و انتخاب متون مناسب

در فرایند جستجو پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و جزئیات مقاله در نظر گرفته شده و مقاله‌هایی که با پرسش و هدف پژوهش تناسبی ندارند، حذف می‌شوند.

مراحل روش تحقیق فراترکیب

مراحل جستجو و انتخاب متون مناسب

استخراج اطلاعات به روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

در اﯾﻦ گام بهتر است اﻃﻼﻋﺎت پژوهش‌ها در قالب ﺟﺪوﻟﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷوندﺪ. در روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ذیل می‌باشد: اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﭘﮋوﻫﺶ: ﻋﻨﻮان، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. اﻃﻼﻋﺎت روﺷﯽ ﮐﻠﯿﺪی: روش و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ. اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ: ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی پژوهش. همه کوشش‌های تحقیق به روش فراترکیب در این مرحله متجلی می‌شود بنابراین این مرحله بسیار بااهمیت است.

تجزیه و تحلیل یافته‌های کیفی

در مرحله بعد، پژوهشگر به دنبال کدهای برآمده از فرآیند فراترکیب است. به همین دلیل برای تمام عوامل استخراج شده از منابع مرتبط با مسئله یابی، یک کد در نظر گرفته می‌شوند و سپس این کدها با توجه به منابعی که از آن‌ها استخراج شده اند و همچنین میزان فراوانی آن ها، طبقه بندی می‌شوند. این یک گام حیاتی در روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو است.

کنترل کیفیت و ارائه یافته‌ها

در بحث کنترل کیفیت راهکارهای متعددی وجود دارد اما بهترین روش استفاده از برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی CASP است. روش CASP یا Critical Appraisal Skills Program به معنای برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی، ابزاری برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه پژوهش‌های کیفی است. در مرحله آخر به ارائه یافته‌ها از مراحل پیشین پرداخته می‌شود که در اینجا با توجه به بررسی معانی کدها، آن‌ها در یک مفهوم مشابه دسته بندی می‌شوند. سپس مفاهیم به دست آمده تجمیع شده و در مقوله‌های کلی تر قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

در بسیاری از مطالعات، ادبیات پژوهش و مبانی نظری پیرامون پدیده مورد مطالعه بسیار غنی است. مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و منابع مشابه در زمینه موضوع زیاد هستند و نیازی به مصاحبه وجود ندارد. اگر پژوهشگری درصدد شناسایی سازه‌های زیربنایی پدیده باشد می‌تواند با رجوع به منابع موجود به خوبی آنها را شناسایی کند. روش‌هایی مانند فراترکیب و فراتحلیل یا مرور سیستماتیک با همین هدف طراحی گردیده‌اند. در این میان روش فراترکیب بسیار کاربردی است و روش‌شناسی روشنی برای آن وجود دارد. روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو شامل هفت گام است که با استفاده از آن می‌توان سازه‌های زیربنایی پدیده‌ها را شناسایی کرد.

منبع: آرش حبیبی براساس کتاب فراترکیب نوشته سندلوسکی و ﺑﺎروسو

3.4 11 رای ها
امتیازدهی به مقاله