روش تحقیق فراترکیب

آموزش روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

منبع: آموزش روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو نوشته آرش حبیبی از کتاب فراترکیب نوشته سندلوسکی و ﺑﺎروسو

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو یک روش کاربردی برای پژوهش فراترکیب Meta-synthesis است. روش تحقیق فراترکیب یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است و یک روش تحقیق کیفی محسوب می‌شود. در واقع فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که از اطلاعات  یافته‌های مستخرج از مطالعات دیگر در زمینه موضوع مرتبط، استفاده می‌کند. پژوهشگر در روش فراترکیب، داده‌های ثانویه نتایج حاصل از سایر مطالعه‌ها را برای پاسخگویی به نتایج مطالعه خود باهم ترکیب نموده و نتایج جدیدی بدست می‌آورد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ، معمولاَ از اﻟﮕﻮی سندلوسکی و ﺑﺎروسو (۲۰۰۷) اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. مراحل هفتگانه روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو عبارتند از:

  • تنظیم سوالات پژوهش
  • بررسی نظام‌مند متون
  • جستجو و انتخاب منابع مناسب
  • استخراج اطلاعات منابع
  • تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته‌ها
  • کنترل کیفیت
  • ارائه یافته‌ها
مراحل روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

مراحل روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

تنظیم سوالات پژوهش

نخستین گام در روش سندولوسکی و باروسو، تنظیم پرسش‌های پژوهش است. این پرسش‌ها عموماً براساس چهار پارامتر چه‌چیزی، چه کسی، چه زمانی و چگونه؛ قابل تنظیم است. پس از آنکه سوالات پژوهش بر اساس هدف پژوهش تنظیم شد مرحله بررسی نظام‌مند متون آغاز می‌شود.

چه کسی Who ؟ در این روش از مصاحبه و خبرگان خبری نیست بنابراین چه کسی همان منابع اطلاعات کتابخانه ای مانند پایگاه مقالات، کتابخانه ها و از این دست می‌باشد.

چه وقت When ؟ بازه زمانی و قلمرو زمانی تحقیق در اینجا قرار می گیرد. برای نمونه شما مایل هستید مقالات دو سال اخیر را بررسی کنید.

چگونه How ؟ بیانگر نوع روش یا معیارهایی است که منابع بر اساس آن انتخاب و یا از فرآیند فراترکیب خارج می شوند.

مارگارت سندلوسکی و ژولی باروسو

مارگارت سندلوسکی و ژولی باروسو

بررسی نظام مند متون

ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از داده ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. معمولاَ در پژوهش‌های فراترکیب، منابع مورد نظر از طریق وبگاه های: گوگل اسکالر، ورلدکت مورد جستجو قرار گرفته و مقالات و پایان نامه های مربوطه از طریق اتصال به پایگاه های اصلی آن مانند ساینس دایرکت، پایان نامه های پروکوئست و غیره به دست می‌آیند. کلیدواژه های مورد جستجو نیز عبارت بودند از: مسئله یابی، ساخت مسئله، تعریف مسئله، کشف مسئله، شکل دهی به مسئله، تنظیم مسئله و طرح مسئله.

جستجو و انتخاب متون مناسب

در فرایند جستجو پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و جزئیات مقاله در نظر گرفته شده و مقاله‌هایی که با پرسش و هدف پژوهش تناسبی ندارند، حذف می‌شوند.

مراحل روش تحقیق فراترکیب

مراحل جستجو و انتخاب متون مناسب

استخراج اطلاعات به روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

در اﯾﻦ گام بهتر است اﻃﻼﻋﺎت پژوهش‌ها در قالب ﺟﺪوﻟﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷوندﺪ. در روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ذیل می‌باشد: اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﭘﮋوﻫﺶ: ﻋﻨﻮان، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. اﻃﻼﻋﺎت روﺷﯽ ﮐﻠﯿﺪی: روش و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ. اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ: ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی پژوهش. همه کوشش های تحقیق به روش فراترکیب در این مرحله متجلی می‌شود بنابراین این مرحله بسیار بااهمیت است.

تجزیه و تحلیل یافته‌های کیفی

در مرحله بعد، پژوهشگر به دنبال کدهای برآمده از فرآیند فراترکیب است. به همین دلیل برای تمام عوامل استخراج شده از منابع مرتبط با مسئله یابی، یک کد در نظر گرفته می‌شوند و سپس این کدها با توجه به منابعی که از آن ها استخراج شده اند و همچنین میزان فراوانی آن ها، طبقه بندی می‌شوند. این یک گام حیاتی در روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو است.

کنترل کیفیت و ارائه یافته‌ها

در بحث کنترل کیفیت راهکارهای متعددی وجود دارد اما بهترین روش استفاده از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی CASP است. روش CASP یا Critical Appraisal Skills Program به معنای برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، ابزاری برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه پژوهش‌های کیفی است. در مرحله آخر به ارائه یافته ها از مراحل پیشین پرداخته می شود که در اینجا با توجه به بررسی معانی کدها، آن ها در یک مفهوم مشابه دسته بندی می‌شوند. سپس مفاهیم به دست آمده تجمیع شده و در مقوله های کلی تر قرار می‌گیرند.

این آموزش را زمانی می‌نویسیم که موجی از یاس و تاامیدی تمام کشورم را فرا گرفته است. بیکاری، فقر، تحریم و فشارهای روانی، اجتماعی و سیاسی به حداکثر خود رسیده است و اکنون به علت انتشار ویروس کرونا همه ما سایه مرگ را که بر فراز سرمان در پرواز است بر روی خویش احساس می‌کنیم. خدایا کمک کن زمانی که دوباره این متن را بازخوانی می‌کنم همه این بالایا به پایان رسیده باشد.