این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه رهبری

پرسشنامه سبک رهبری تور

پرسشنامه سبک رهبری تور

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تور دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه رهبری خدمت گذار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

پرسشنامه مبادله رهبر-عضو

دانلود پرسشنامه مبادله رهبر-عضو دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه رهبری در ورزش

پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد مشخص و تعریف شده

پرسشنامه رهبری چندعاملی

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ) مقیاسی استاندارد و دارای روایی و پایایی است که برای سنجش روابط رهبر-پیرو در سازمان‌های بزرگ استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com