پرسشنامه سبک رهبری تور

دانلود فایل ورد پرسشنامه سبک رهبری تور دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش‌های ضروری، نقش مراقبتی

تعداد سوالات: ۴۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه سبک رهبری تور

طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‌کند سبک رهبری می‌نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبریگویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد. سبک آمرانه و سنتی که مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می‌گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار (اقتداری )است. در سبک دموکراتیک (رابطه مدار) رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می‌کند و آنها را در برنامه‌ریزی و اجرای آن مشارکت می‌دهد. به این سبک، سبک کارمندمدار یا رابطه‌مدار نیز گفته‌اند.

تعریف مفهومی: سبک رهبری تعیین کننده جو حاکم بر گردشگری هم چنین چگونگی تعامل رهبران با گردشگران است. درخصوص نظریه‌های رهبری تحقیقات فراوانی صورت گرفته است، که نتایج حاصله بیانگر سبک‌های رهبری متفاوتی است. یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت‌ها مناسب نبوده و هر شخص شیوه‌ای در هدایت دیگران دارد. رهبران تور می‌توانند در موقعیت‌های مختلف از سبک‌های رهبری متفاوتی استفاده کنند. چگونگی اتخاذ سبک‌های رهبری برای اطمینان از اثربخشی آن سبک، یکی از مهم ترین مباحث علوم رفتاری است. سبک رهبری، به خصوصیات رفتاری رهبر در هدایت، انگیزش، راهنمایی و مدیریت یک گروه گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش سبک رهبری تور از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه براساس ۶ سازه اصلی و ۴۳ گویه تنظیم شده است. برای نمره‌دهی به گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله