پرسشنامه سبک رهبری تور

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تور

فایل ورد پرسشنامه سبک رهبری تور

هدف: تعیین مناسب ترین سبک رهبری تور

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش های ضروری، نقش مراقبتی

تعداد سوالات: ۴۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف سبک رهبری

طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبریگویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد. سبک آمرانه و سنتی که مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار(اقتداری )است. در سبک دموکراتیک (رابطه مدار) رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می کند و آنها را در برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می دهد. به این سبک سبک کارمند مدار یا رابطه مدار نیز گفته اند.