این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه رهبری

رهبری معنوی

رهبری معنوی

رهبری معنوی ایجاد انگیزه‌ای درونی و الهام‌بخش در کارکنان مبتنی بر ارزش‌های محوری سازمان است که به اثربخشی و کارایی بیشتر منجر می‌شود.

پرسشنامه رهبری زهرآگین

پرسشنامه رهبری زهرآگین

دانلود پرسشنامه رهبری زهرآگین دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد: مقیاس پنج بعدی اشمیت و مقیاس هشت سوالی ادوارد لیت با طیف لیکرت

پرسشنامه رهبری خدمت گذار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com