این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری مسئولانه

پرسشنامه رهبری مسئولانه

دانلود پرسشنامه رهبری مسئولانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مشروعیت سازمانی

پرسشنامه مشروعیت سازمانی

دانلود پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رهبری دیجیتال

پرسشنامه رهبری دیجیتال (DLS)

دانلود پرسشنامه رهبری دیجیتال (DLS) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رهبری هوشمند

پرسشنامه رهبری هوشمند

دانلود پرسشنامه رهبری هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه رهبری کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۷۲ گویه طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شایستگی مدیران

پرسشنامه شایستگی مدیران

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیران دارای روایی و پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر به صورت فرم کوتاه و فرم بلند

پرسشنامه رهبری زهرآگین

پرسشنامه رهبری زهرآگین

دانلود پرسشنامه رهبری زهرآگین دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد: مقیاس پنج بعدی اشمیت و مقیاس هشت سوالی ادوارد لیت با طیف لیکرت

پرسشنامه رهبری استراتژیک

پرسشنامه رهبری استراتژیک

دانلود پرسشنامه رهبری استراتژیک دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد : مقیاس هیت و همکاران و مقیاس استاندارد لیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک رهبری مربیان ورزشی

دانلود پرسشنامه سبک رهبری مربیان و تعیین سبک رهبری در میان مربیان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com