پرسشنامه شایستگی مدیران

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیران دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات نسخه کامل: ۲۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعداد سوالات فرم کوتاه پرسشنامه: ۷ گویه با طیف لیکرت

محتویات: پرسشنامه کامل + فرم کوتاه پرسشنامه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شایستگی مدیران

شایستگی‌های مدیریتی و شایستگی‌های رهبری از ارکان شایستگی‌های محوری سازمان محسوب می‌شوند. شایستگی‌های مدیریتی Managerial competencies مجموعه مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌های ضروری مدیران برای اداره یک شغل یا سازمان می‌باشد. شایستگی‌های رهبری اشاره به توانمندی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارد که رهبر برای نفوذ در زیردستان خود از آن استفاده می‌کند. شایستگی‌های محوری Core competencies یا قابلیت‌های کلیدی، منابع و قابلیت‌هایی است که مزایای استراتژیک یک کسب‌وکار را شکل می‌دهد.

تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری: این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف ارزیابی میزان شایستگی مدیریتی مدیران می‌باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه‌ای می‌باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است.

برای بدست آوردن امتیاز کل، امتیازات مربوط به تک تک سوالات را با هم جمع نمائید. این امتیاز دامنه‌ای از ۲۸ تا ۱۴۰ خواهد داشت. امتیازات کلی بالاتر نشان دهنده شایستگی‌های مدیریتی بالاتر در مدیران سازمان از دیدگاه فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس. برای تفسیر نتایج به جدول مندرج در پرسشنامه مراجعه نمائید.

در پژوهش دانایی فرد و همکاران (۱۳۸۸) با استفاده از نظر اساتید روایی محتوای این مقیاس تایید گردید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۳/۰ به دست آمد که ضریب مطلوبی برای این پرسشنامه محسوب می‌شود. برای روایی سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفا ۸۹۲/۰ بدست آمده و پایایی مطلوب برآورد شد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله