پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه رهبری کارآفرینانه دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد (فارسی و لاتین)

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

ابعاد: هدایت، حمایت‌گری، مربی‌گری، تسهیل‌گری و کارآفرینی

تعداد سوالات: ۵ سازه اصلی، ۱۳ سازه فرعی و ۷۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

پرسشنامه رهبری کارآفرینانه به سال ۱۴۰۰ طراحی و در فارسی نیز پایگاه پارس‌مدیر اقدام به روایی‌سنجی مجدد آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مبتنی بر کارآفرینی کرده است. این پرسشنامه از ۵ بعد هدایت، حمایت‌گری، مربی‌گری، تسهیل‌گری و کارآفرینی تشکیل شده است.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. پرسشنامه اولیه دارای ۷۲ گویه است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: رهبری کارآفرینانه به عنوان سازماندهی گروهی از مردیم برای دستیابی به یک هدف مشترک با استفاده از رفتارهای کارآفرینانه عملیاتی بوسیله ریسک‌پذیری، نوآوری، تشخیص فرصت‌ها و مدیریت تغییر در یک محیط پویا تعریف می‌شود. رهبری کارآفرین فردی است که با خصوصیاتی مانند ریسک‌پذیری، خلاقیت و گرایش نوآورانه به صورت پیوسته در جستجو و تشخیص فرصت‌های کارآفرینی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش رهبری کارآفرینانه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی، ۱۳ سازه فرعی و ۷۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله