پرسشنامه رهبری استراتژیک

دانلود پرسشنامه رهبری استراتژیک دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه شماره یک

منبع: پرسشنامه رهبری استراتژیک لیر

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: چشم‌انداز درباره آینده، ساختار و فرایند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش‌های اخلاقی، شایستگی، فرهنگ سازمانی

پرسشنامه شماره دو

منبع: پرسشنامه رهبری استراتژیک هیت و همکاران

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تعیین مسیر استراتژیک، کشف و حفظ شایستگیهای اصلی، توسعه سرمایه انسانی، تأکید بر شیوه‌های اخلاقی، حفظ فرهنگ همکاری اثربخش، ایجاد کنترل‌های استراتژیک

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری استراتژیک

ایرلند و هیت (۱۹۹۹) رهبری استراتژیک را توانایی پیش‌بینی، تعیین افق، حفظ انعطاف‌پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران برای آغاز تغییر که یک آینده با دوام را برای سازمان بوجود می‌آورد تعریف کرده‌اند.  بحران‌ها و چالش‌هایی که سازمان‌ها در محیط جهانی غیرقابل پیش‌بینی و سرکش با آن روبرو هستند با این توانایی‌ها، به فرصت‌های بزرگ برای سازمان‌ها تبدیل می‌شوند.

تعریف رهبری استراتژیک به دلیل گسترده و پیچیده بودن حوزه آن باعث ایجاد چالش شده است. در اینجا برخی تعریفهای بیان شده برای رهبری استراتژیک مرور شده است. رهبری استراتژیک عبارت است از توانایی نفوذ در دیگران برای اتخاذ داوطلبانه تصمیم‌های روزانهای که دوام بلندمدت سازمان‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که همزمان موفقیت مالی کوتاه‌مدت آنها را نیز حفظ میکند. رهبری استراتژیک به معنی توانایی پیش‌بینی وتجسم آینده، حفظ انعطاف پذیری، تفکر استراتژیک و پی‌ریزی تغییراتی است که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در آینده خواهد شد.

رهبری استراتژیک عبارت است از  خلق استراتژی از طریق تحلیل مناسب محیط درونی و بیرونی سازمان. به عبارت دیگر پیاده سازی استراتژی مناسب در زمان مناسب، ارزیابی و اتخاذ رفتار مناسبی که مقتضای محیط فعلی است. رهبری استراتژیک را توانایی رهبران در بیان دلیل و برهان برای تداوم وجود سازمان تعریف میکند.

تعریف عملیاتی: منظور از رهبری استراتژیک، نمرات حاصل از پرسشنامه ۱ تا ۲۵ سوالی رهبری استراتژیک لیر (۲۰۱۲) می‌باشد. در پرسشنامه شماره دو نیز از نمرات حاصل از پرسشنامه ۲۵ سوالی هیت و همکاران (۱۹۹۵) استفاده می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله