پرسشنامه تعیین سبک رهبری

دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

شیوه تفسیر: دارد

ابعاد: آمرانه، متقاعد کننده، مشارکتی، تفویض اختیار به مرئوسان

تعداد سوالات: ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف پرسشنامه تعیین سبک رهبری

به طور سنتی انواع سبک‌های رهبری در طیفی قرار می‌گیرند که از یک سو رهبری وظیفه‌مدار و در سوی دیگر رهبری رابطه‌مدار قرار دارد. هیچ رهبری به صورت مطلق وظیفه‌گرا و سنتی نیست. هیچ رهبری نیز کاملاً دموکراتیک و رابطه‌مدار نیست. همه رهبران جایی در میان این دو پیوستار قرار دارند. برای سنجش سبک ویژه رهبران سازمان به ابزاری ویژه نیاز است که بتواند به درستی شیوه رهبری وی را نمایش دهد. برای این منظور پرسشنامه‌ای استاندارد طراحی شده است.

سبک رهبری : طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‌کند سبک رهبری می‌نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد.

سبک آمرانه و سنتی (وظیفه مدار): مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می‌گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار(اقتداری )است.

سبک دموکراتیک (رابطه مدار): رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می‌کند و آنها را در برنامه‌ریزی و اجرای آن مشارکت می‌دهد. به این سبک سبک کارمند مدار یا رابطه مدار نیز گفته اند.

تعریف عملیاتی: برای تعیین سبک رهبری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۵گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله