این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه نوآوری

پرسشنامه نوآوری مشارکتی

پرسشنامه نوآوری مشارکتی

دانلود پرسشنامه نوآوری مشارکتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه نوآوری دیجیتال

پرسشنامه نوآوری دیجیتال

دانلود پرسشنامه نوآوری دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه نوآوری سبز

پرسشنامه نوآوری سبز

دانلود پرسشنامه نوآوری سبز (پایدار) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه استراتژی نوآوری

پرسشنامه استراتژی نوآوری

دانلود پرسشنامه استراژی نوآوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه نوآوری اجتماعی

پرسشنامه نوآوری اجتماعی

دانلود پرسشنامه نوآوری اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد نوآوری

پرسشنامه عملکرد نوآوری

دانلود پرسشنامه عملکرد نوآوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه نوجویی مصرف‌کننده

پرسشنامه نوجویی مصرف

دانلود پرسشنامه نوجویی مصرف دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با ابعاد و طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه نوآوری باز

پرسشنامه نوآوری باز

دانلود پرسشنامه نوآوری باز همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای نه سازه اصلی بعلاوه پاورپوینت، ادبیات پژوهش و مبانی نظری فارسی

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com