پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن توسعه یافته مدل اسکات و بروس دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده و تحقق ایده

تعداد سوالات: ۱۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ضمیمه:

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل کایمر دارای ۲۴ گویه

پرسشنامه نوآوری سازمانی پراچگو و سوهل دارای ۱۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

رفتار نوآورانه سازمانی بر فعالیت‌های خلاقانه کارکنان دلالت دارد که به ارائه ایده‌های جدید یا ارتقای ایده‌های موجود منجر می‌شود. همچنین رفتارهای کارکنان می‌تواند در راستای تحقق ایده‌های موجود باشد. در واقع نوآوری همان تجلی خلاقیت سازمانی در ورطه عمل است. جانسن کوشیده است با استفاده از این مقیاس، ابزاری برای سنجش رفتارهای خلاقانه کارکنان فراهم آورد.

نوآوری سازمانی را می‌توان پذیرش ایده‌ها، رفتارها، سیستم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، فرایندها و محصولاتی دانست که برای سازمان جدید هستند. به علاوه، می‌توان آن را ایجاد خلاقانه یک ایده جدید و عملی کردن آن در قالب یک محصول ارزشمند تعریف نمود. در تعریفی جامع تر که مشتمل بر نظریات پژوهشگران مختلف است، مفهوم نوآوری را می‌توان دربرگیرنده مفاهیمی همچون فرایند بهبود فناوری‌های موجود، تبدیل فرصت‌های پیش رو به اقدامات عملی و هر نوع فناوری و فرایند جدید در نظر گرفت.

منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. نوآوری سازمانی زیربنای رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان است. با استفاده از پرسشنامه رقتار نوآورانه اسکات و بروس که توسط جانسن توسعه یافته است می‌توان نوآوری سازمانی را ترغیب کرد.

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (۲۰۰۰) شامل سه بعد تولید ایده‌های نو، ترویج ایده‌های نو و اجرای ایده‌های می‌باشد. این مقیاس دارای ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۱۹/۰ بدست آمده است. در فارسی نیز احمدی و دو ابول (۱۳۹۵) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۰/۸۲۵ گزارش کردند و روایی آن را با تحلیل عاملی اکتشافی تایید نمودند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله