پرسشنامه نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد همراه با شرح و تفسیر

  • پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل
  • پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر
  • پرسـشنامه رفتار نوآورانه جانسن

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل (۲۰۰۳) شامل سه بعد نوآوری تولیدی، فرایندی و اداری است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد. این پرسشنامه توسط هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) اعتبارسنجی گردید. آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۰/۸۷۴ بدست آمده است. برای سنجش روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده و اعتبار پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردید.

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (۱۹۷۸) شامل دو بعد حمایت از نوآوری و تامین منابع نوآوری است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است و توسط افشاری و انعامی (۱۳۸۵) ترجمه گردیده است. آنها برای بررسی پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردند و مقدار پایایی ۰/۵۶ بدست آمده است. برای سنجش روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده و اعتبار پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردید.

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (۲۰۰۰) شامل سه بعد تولید ایده‌های نو، ترویج ایده‌های نو و اجرای ایده‌های می‌باشد. این مقیاس دارای ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۰/۸۱۹ بدست آمده است. در فارسی نیز احمدی و دو ابول (۱۳۹۵) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۰/۸۲۵ گزارش کردند و روایی آن را با تحلیل عاملی اکتشافی تایید نمودند.

تعریف مفهومی: نوآوری به معنای عملی کردن یک تفکر خلاق است و نوآوری سازمانی کلید موفقیت در عرصه تکراری سازمان است. زمانی که از مبحث نوآوری سخن به میان می‌آید‌، اذهان ناخواسته به سوی نوآوری محصول و بعضا فرایند تولید آن متمرکز می‌شود‌،حتی در بعضی مواقع در مورد نوآوری خدمات هم صحبتی به میان نمی‌آید‌. اما نوآوری در فرآیند، بازاریابی و مدیریت نیز، لازم است. وقتی راجع به اهمیت نوآوری و سازوکارها می‌پردازیم باید توجه داشت که تنها در یک محیط رقابتی «جهانی» است که می‌توان درباره این مفاهیم بحث کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله