پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

منبع استاندارد: سیگل و کایمر

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین منابع نوآوری

تعداد سوالات: ۲۴ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ضمیمه: پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی شامل ۱۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

جو نوآوری سازمانی مجموعه ویژگی‌هایی است که یک سازمان را توصیف می‌کند و آن را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد، تقریبا در طول زمان پایدار است و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. می‌توان جو نوآوری را به بیانی ساده تر بیان کرد: جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول به کار هستند. با این دید می‌توان جو نوآوری سازمانی را نتیجه رهبری مدیر دانست. به طور مثال، تحقیقات نشان می‌دهد جو نوآوری  سازمانی رابطه مستقیم با توانایی مدیر در برانگیختن کارکنان با برآورده ساختن نیازهای روانی آنها همچون توفیق طلبی، قدرت و … دارد.

به زعم جانسن، جو نوآورانه یک سازمان شامل دو بعد اصلی است:

  • حمایت از نوآوری
  • تامین منابع نوآوری
ابعاد پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

ابعاد پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

جو نوآورانه سبب می‌شود تا کارکنان برای خلاقیت بیشتر تحریک شوند. خلاقیت بیشتر ایده‌های خلاقانه بیشتر را تحریک می‌کند. ایده‌های خلاق اگر شکل عملیاتی و اجرایی بگیرند و کاربردی شوند سازمان نوآور خواهد بود. یک سازمان نوآور از رقبا متمایز است و تمایز کلید موفقیت در عصر رقابتی صنعت است.

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (۱۹۷۸) شامل دو بعد حمایت از نوآوری و تامین منابع نوآوری است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است و توسط افشاری و انعامی (۱۳۸۵) ترجمه گردیده است. آنها برای بررسی پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردند و مقدار پایایی ۰/۸۵۶ بدست آمده است. برای سنجش روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده و اعتبار پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله