پرسشنامه نوجویی مصرف‌کننده

دانلود پرسشنامه نوجویی مصرف دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر: دارد

پرسشنامه شماره یک شامل ۷ گویه و پرسشنامه شماره ۲ شامل ۶ گویه

ابعاد: این مقیاس تک بعدی است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نوجویی مصرف

نوجویی مصرف‌کننده: نوجویی مصرف‌کننده Consumer innovativeness به درجه و میزان پذیرش و استقبال از تازه‌های ارائه شده به بازار از سوی مشتریان گفته می‌شود. نوجویی عبارتست از یک ایده، فعالیت یا محصول که از نظر فرد و گروه‌های مرتبط با آن جدید شناخته شده و همگام با تازه‌های فناوری باشد.

نوجویی مصرف‌کننده به میزان پذیرش محصولات و خدمات جدید توسط مصرف‌کنندگان اشاره دارد. همچنین شامل جستجوی تازه‌های ارائه شده به بازار توسط مشتریان می‌باشد. این مساله بویژه در زمان حاضر که فناوری همه چیز را خیلی زود دستخوش تغییر می‌کند از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

نوجویی سبز: نوجویی سبز می‌تواند به عنوان تولید و پذیرش فناوری‌های جدید تعریف شود که منجر به کاهش خطر زیست محیطی آلودگی و دیگر اثرات منفی استفاده از منابع می‌شوند. نوجویی سبز شامل نوجویی با هدف بازیافت مواد، کاهش دی اکسید کربن، کاهش ضایعات و آلودگی است.

تعریف عملیاتی: در این پرسشنامه کوشش شده است تا دو مقیاس استاندارد برای سنجش نوجویی مصرف‌کنندگان ترجمه و تفسیر شود. برای سنجش نوجویی مصرف‌کننده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل یک سازه اصلی و ۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله