پرسشنامه عملکرد نوآوری

دانلود مجموعه پرسشنامه عملکرد نوآوری دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد همراه با شیوه تفسیر

  • مقیاس عملکرد نوآوری ایبارا (۱۹۹۳) : نوآوری فنی و اجرایی و ۷ گویه
  • مقیاس عملکرد نوآوری هوانگ و لی (۲۰۰۷) : نوآوری فنی و اجرایی و ۷ گویه
  • مقیاس عملکرد نوآوری روتر (۲۰۱۸) : تک بعدی و ۷ گویه
  • مقیاس عملکرد نوآوری گاتیکنان (۲۰۰۲) : نوآوری اکتشافی و بهره‌بردارانه و ۸ گویه
  • مقیاس عملکرد نوآوری وانگ و هو (۲۰۲۰) : تک بعدی شامل ۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد نوآوری

پرسشنامه عملکرد نوآوری ایبارا (۱۹۹۳) طراحی و در فارسی نیز ترجمه و اعتبارسنجی شده است. این پرسشنامه از دو بعد «نوآوری اجرایی» و «نوآوری فنی» تشکیل شده است. هوانگ و لی (۲۰۰۹) نیز براساس پرسشنامه ایبارا (۱۹۹۳) طراحی کرده‌اند. روتر تنها یک بعد برای این پرسشنامه در نظر گرفته است. در مطالعه گاتیکنان نیز از دو بعد نوآوری اکتشافی و بهره‌بردارانه استفاده شده است.

ابعاد پرسشنامه عملکرد نوآوری

ابعاد پرسشنامه عملکرد نوآوری

تعریف مفهومی: عملکرد نوآوری را می‌توان ترکیبی ازموفقیت‌های کلی سازمان، که در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته جهت نو کردن، بهبود دادن و بکارگیری جنبه‌های مختلف نوآوری در سازمان صورت می‌پذیرد، تعریف نمود. عملکرد نوآوری ترکیبی از نوآوری‌های اداری و فنی است که به رشد و سودآوری منجرمی‌شود. عملکرد نوآوری، حلقه مفقوده بین جهت‌گیری و عملکرد راهبردی است درواقع، عملکرد نوآوری ترکیبی از دستاوردهای سازمانی است که ناشی از بهبود فعالیت‌ها است و جنبه‌های مختلف نوآوری در فرایند، محصول، ساختار و بازاریابی را شامل می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عملکرد نوآوری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله