این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پژوهش کیفی

مقایسه روش های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی

در این مقاله به مقایسه روش‌های کیفی مختلف مانند روش تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، گراندد تئوری یا نظریه داده‌بنیاد و پدیدارشناسی پرداخته شده است.

روش استراوس و کوربین

روش استراوس و کوربین

رهیافت های متعددی برای انجام تحقیقات کیفی به روش گراندد تئوری وجود دارد که یکی از مشهورترین آنها روش استراوس و کوربین است و به روش نظام مند شهرت دارد.

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری یکی از روش های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که با عنوان تئوری داده‌بنیاد یا روش نظریه پردازی زمینه بنیان شناخته می شود.

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون

روش تحلیل مضمون یکی از روش‌های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که تحلیل محتوایی یا تحلیل تِم نیز نامیده می شود و در تحلیل مصاحبه و متن کاربرد دارد.

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در روش تحقیق کیفی برخلاف مشاهده عادی روزانه که فقط به حس بینایی محدود می شود در تحقیقات کیفی، استفاده از تمام حسها برای درک بهتر پدیده می باشد.

اپوخه یا تعلیق

اپوخه

اپوخه مهم‌ترین موضوع روش پدیدارشناسی هوسرل، مفهوم اپوخه است. اپوخه Epoché یک واژه باستانی لاتین به معنای تعلیق قضاوت یا اجتناب از پیش‌داوری است.

افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی است و در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در ارتباط با پرسش‌های پژوهش تحلیل شوند.

پایایی تحقیقات کیفی

پایایی تحقیقات کیفی

برای سنجش پایایی در تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا هولستی، اسکات، کوهن و کریپندورف روش‌هایی برای سنجش پایایی براساس میزان توافق کدگذارها، ارائه کرده‌اند.

تحلیل محتوای کمی

تحلیل محتوای کمی

روش تحلیل محتوا که در بحث روش تحقیق کیفی دسته بندی می‌شود در آغاز بیشتر بر کمیت تاکید داشت و به شمارش فراوانی یک واژه، اصطلاح و مضمون در متن می‌پرداخت.

تحلیل محتوا (تحلیل تِم)

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا یک روش تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که براساس مطالعه متون یا مصاحبه های تخصصی به شناسایی مقوله های اصلی و فرعی تحقیق می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com