این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کارآفرینی

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک رویکرد ترکیبی دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور است.

فرشتگان کسب‌وکار

فرشتگان کسب‌وکار

فرشتگان کسب و کار Angel investor افرادی ثروتمند هستند که منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری را برای استارتاپ‌ها یا افراد کارآفرین فراهم می‌کنند.

اکوسیستم کارآفرینی

اکوسیستم کارآفرینی

اکوسیستم کارآفرینی entrepreneurship ecosystems سیستمی درهم‌تنیده و متعامل از بازیگران مختلف است که فرایند رشد و توسعه را پشتیبانی می‌کنند.

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی Social entrepreneurship رویکردی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و اجرای راهکارهایی برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی است.

فرصت‌های کارآفرینی

فرصت‌های کارآفرینی

فرصت‌های کارآفرینی Entrepreneurial opportunities عبارتند از نیازهایی که هنوز توسط کسب‌وکارها ارضا نشده‌اند یا به طور کامل پاسخ داده نشده‌اند.

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) همراه با روایی، پایایی، منبع شناسی استاندارد، شامل پنج بعد اصلی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دولتی (سازمان‌های دولتی) براساس عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com