این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار مجموعه فرایندهایی است که کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایندهای انجام امور بهینه می‌سازند.

بازارمحوری یا بازارگرایی

بازار محوری (بازار گرایی)

مقاله بازار محوری با تاکید بر روند تکاملی بازارمحوری : بازارگرایی یا جهت‌گیری بازار رویکری برای موفقیت در بازارهای رقابتی است.

اصل مقالات پاراسورامان

پارسو پاراسورامان

دانلود اصل مقالات مقیاس سروکوال نوشته پارسو پاراسورامان، زیتامل و بری برای تعیین شکاف‌های کیفیت در سازمان‌های خدماتی مانند بانک و بیمه

پرسشنامه سروپرف

پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت)

دانلود پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت) servperf براساس پنج بعد تضمین، اعتبار، اعتماد، پاسخگویی، عوامل ملموس و همدلی با روایی و پایایی و طیف لیکرت ۵ درجه

مقیاس سروپرف servperf

مقیاس سروپرف ServPerf

مقیاس سروپرف servperf : از این مقیاس برای سنجش عملکرد خدمات با استفاده از ابعاد پنجگانه مقیاس سروکوال پاراسورامان استفاده می‌شود.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات Service Quality فاصله میان ادارک مشتری از خدمت دریافت شده با انتظارات وی از دریافت آن خدمت می‌باشد. این عامل نقش مهمی در رضایت مشتریان دارد.

پرسشنامه سروکوال

پرسشنامه سروکوال (مقیاس ServQual)

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال servqual همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر براساس مدل پاراسورامان برای سنجش کیفیت خدمات سازمان

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات سازمان‌های خدماتی مانند بیمه و بانک براساس مدل پاراسورامان دارای پنج بعد اعتبار، تضمین، عوامل ملموس و پاسخگویی

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است که برای کسب مزیت رقابتی در بازار بکار می‌روند و گاهی آن را استراتژی‌های ژنریک گویند.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سرایمپرف serimperf

مقیاس سرایمپرف serimperf مخفف Service Importance-Performance است. مدل سرایمپرف برای قضاوت در رابطه با کیفیت از دو جزء اصلی استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com