این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

نگارش مقاله علمی پژوهشی

نگارش مقاله علمی پژوهشی

نگارش مقاله علمی پژوهشی به قلم استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیرارائه شده و نگارش یک مقاله و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامیست.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

جدول مورگان

جدول مورگان و محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان و کرجسی به همراه توضیحات تکمیلی آن در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS

محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS به منظور بررسی پایائی پرسشنامه و یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری به همراه توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پایایی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری نشان می دهد که پرسشنامه تحقیق در یک نمونه مشابه و در یک زمان مشابه نتایج یکسانی بدست می دهد.

روش تحقیق تاکسونومی

روش تحقیق تاکسونومی

روش تحقیق تاکسونومی نوشته غفور شیخی، دربرگیرنده روش تحقیق تاکسونومی و تکنیک به کارگیری آن در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی Confirmatory Factor Analysis, CFA برای روایی سازه گویه های شناسایی عوامل یا متغیرهای پنهان با نرم افزار لیزرل و اموس

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری نشان می دهد که ابزار اندازه گیری چقدر برای سنجش متغیرهای مورد بررسی مناسب است و آیا آن چیزی که درصدد سنجش آن است را می سنجد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com