این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیر خطی Nonlinear Regression یک روش آماری است که جهت انطباق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده‌های گرد آوری شده استفاده می‌شود.

مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقیاس اندازه گیری متغیرها شامل متغیرهای کیفی (اسمی، رتبه‌ای) و متغیرهای کمی (فاصله‌ای و نسبتی) در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

کلیات تحقیق علمی

کلیات تحقیق علمی

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه‌ای که با آداب خاصی بطور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و برای گسترش قلمرو معرفی نوع بشر انجام شده است.

اعتبار درونی و بیرونی

اعتبار درونی و بیرونی

اعتبار درونی و بیرونی طرح پژوهشی بر میزان اطمینان از نتایج آن طرح دلالت دارد. همچنین نشان می‌دهد چه اندازه یافته های تحقیق از صحت و دقت لازم برخوردار است.

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی semantic differential scale روش کمی برای اندازه گیری معنایی مفاهیم نزد افراد است وعکس العمل افراد نسبت به یک مفهوم یا شیء را توصیف می‌کند.

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس نوعی مقیاس سنجش نگرش است که در بررسی نگرش نسبت به گروهای قومی، نژادی، مذهبی، طبقات اجتماعی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون

مقیاس ترستون Thurstone scale شامل مجموعه‌ای از گویه‌ها است که برای سنجش برخی از مفاهیم به کار می‌رود و ابزاری برای سنجش نگرش افراد و پاسخ‌دهندگان است.

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن

مقیاس گاتمن Guttman scale یکی ار روش‌های سنجش نگرش است و شامل مجموعه ای از گویه ها است که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این رویکرد پژوهشگر در متغیرها دخالت یا دسنکاری نمی‌کند.

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق، گزاره های تحقیق به صورت سوال تحقیق و فرضیه تحقیق مطرح می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت سوال و فرضیه تحقیق چیست؟

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com