این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل کیفی دکتری

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی Fuzzy cognitive maps یک روش تحقیق در عملیات نرم است که توسط کاسکو KOSKO به سال ۱۹۸۶ برای بازنمایی دانش خبرگان به شیوه گرافیکی ارائه گردید.

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی

نگاشت شناختی ابزاری برای بازنمایی دانش به شیوه ترسیمی است. نگاشت شناختی مجموعه‌ای از روش‌ها جهت بررسی و ثبت مشاهدات افراد درباره محیط پیرامون است.

نگاشت علی

نگاشت علی

روش نگاشت علی Causal Mapping یکی از روش‌های نگاشت شناختی است که در دسته مطالعات سیستم‌های نرم قرار داشته و در روش تحقیق کیفی از کاربرد فراوانی برخوردار است.

اپوخه یا تعلیق

اپوخه

اپوخه (Epoché) یک واژه باستانی لاتین به معنای تعلیق قضاوت یا اجتناب از پیش‌داوری است که توسط هوسرل به عنوان گام نخست روش پدیدارشناسی مطرح گردید.

افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی است و در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در ارتباط با پرسش‌های پژوهش تحلیل شوند.

روش کیفی فراتحلیل

روش کیفی فراتحلیل

فرا تحلیل یک نوع روش تحلیل کیفی است که در آن از روش‌های آماری و ریاضی استفاده می‌شود و درخصوص کیفیت تحقیق پیش‌داوری نمی‌شود.

تحلیل محتوا (تحلیل تِم)

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا یک روش تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که براساس مطالعه متون یا مصاحبه‌های تخصصی به شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی تحقیق می‌پردازد.

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی پژوهش‌های کیفی براساس چهار محور اعتبارپذیری، تاییدپذیری، تکرارپذیری و اثبات‌پذیری استوار است.

روش تحقیق فراترکیب

روش فراترکیب (متاسنتز)

روش تحقیق فراترکیب Meta-synthesis یا متاسنتز روشی مبتنی بر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانه‌ای جهت دستیابی به شناخت عمیق پیرامون پدیده مورد مطالعه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com