این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تعالی سازمانی

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی Organizational virtuousness به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان در سطح فردی و گروهی اشاره دارد که باعث تعالی سازمانی می‌شود.

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ یکی از بزرگترین پیشگامان مدیریت کیفیت است که اگر در آمریکا زاده شد اما اصول مدیریت کیفیت را در ژاپن بنا نهاد و اقتصاد آمریکا را در نوردید.

مدل بالدریج در آموزش عالی

کاربرد مدل بالدریج در آموزش عالی

ترجمه مقاله کاربرد مدل بالدریج جهت نوآوری در آموزش عالی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیر ترجمه شده است.

پرسشنامه مدل EFQM

پرسشنامه مدل EFQM

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM) همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

جایزه دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

جایزه مالکوم بالدریج

پرسشنامه مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج برای کسب تعالی سازمانی و دریافت جایزه مدل بالدریج به همراه شرح و تفسیر براساس ترجمه نگارش جدید جایزه بالدریج

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM یک نهاد غیر انتفاعی است که با هدف کمک به سنجش و بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها تاسیس شده است.

جایزه دمینگ

چرخه دمینگ

چرخه دمینگ یک الگوی عملیاتی در مدیریت کیفیت مبتنی بر برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و اصلاح است که در مباحث تعالی سازمانی از اهمیت برخوردار است.

جایزه دمینگ

جایزه دمینگ

جایزه دمینگ الگویی جهت تعالی سازمانی مبتنی بر برنامه‌ریزی، اصلاح، اجرا و ارزیابی است که باعث افزایش کیفیت از طریق بهبود مستمر می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com