جایزه دمینگ

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

فایل ورد پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

هدف: بررسی تعالی سازمانی براساس الگوی دمینگ

ابعاد: تبرنامه‌ریزی، اصلاح، اجرا و ارزیابی

تعداد سوالات: ۲۸  گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی ؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم میکند. تعالی سازمانی مدل دمینگ یک مدل مناسب برای پایش تعالی سازمانی است.

مدل تعالی ؛ ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین میکند . بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی میشود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل میشود.