این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری سازمان

رهبری اخلاقی

رهبری اخلاقی

رهبری اخلاقی Ethical leadership سبکی است که براساس عمل به هنجارهای درست و اجتناب از رفتارهای نادرست برای هدایت کارکنان استفاده می‌شود.

رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک به عنوان توانایی مدیریت ارشد سازمان در تصمیم گیری‌ها و اقدامات مدیریتی جهت تعیین عملکرد بلندمدت شرکت، تعریف می‌شود.

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو (LMX)

مبادله رهبر-پیرو یکی از سبک‌های رهبری سازمانی است که بر ارتباطات دوسویه رهبران با کارکنان تاکید دارد و متضمن مفهوم مدیریت مشارکتی می‌باشد.

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگذار Servant leadership فلسفه و سبک رهبری است که هدف آن ارائه خدمت به کارکنان سازمان از سوی مقام‌های مافوق می‌باشد.

رهبری اصیل

رهبری اصیل

رهبری اصیل یک سبک هدایت سازمانی است که بر شفافیت، اخلاص و صداقت رهبران در محیط کاری بنا نهاده شده است که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ مطرح شد.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین Transformational leadership یک نظریه رهبری است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند.

انواع سبک‌های رهبری

انواع سبک‌های رهبری

سبک رهبری Leadership Style روشی است که رهبر از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‌کند و پیوستاری بین وظیفه مداری تا رابطه مداری تعریف می‌شود.

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد برای سنجش انواع مهارت‌های ادراکی، فنی و انسانی مدیریت سازمان

رهبری سازمانی

رهبری سازمانی و هدایت

رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. رهبری سازمانی و هدایت یک وظیفه مهم مدیر است.

پرسشنامه رهبری معنوی

پرسشنامه رهبری معنوی

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com