نوشته‌های دارای برچسب رهبری سازمان

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-عضو نشان دهنده رابطه مدیر با هر یک از زیردستان خود بر اساس مبادلات و تعاملات دوسویه و متقابل است. تئوری نوین رهبر-پیرو را دنبال کنید.

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

نظریه رهبری خدمتگذار تئوری جدید رهبری سازمان. شالوده رهبری خدمتگذار بر مفهوم اصالت، رهبری در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

رهبری اصیل

رهبری اصیل

نظریه رهبری اصیل نخستین بار در سال ۲۰۰۴ مطرح شد. شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است که بیان کننده شرایطی است.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

مفهوم اولیه رهبری تحو ل آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. رهبری تحولی یک الگوی نوین رهبری است.

انواع سبک های رهبری

انواع سبک های رهبری

انواع سبک های رهبری و بلوغ کارکنان و انتخاب بهترین سبک رهبری وظیه مدار یا رابطه مدار که مدیر می تواند سبکی میان این دو طیف داشته باشد.

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیریتی همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد برای سنجش انواع مهارت های ادراکی، فنی و انسانی مدیریت سازمان

رهبری سازمانی

رهبری سازمانی و هدایت

رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. رهبری سازمانی و هدایت یک وظیفه مهم مدیر است.

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه رهبری معنوی

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن. رهبری سازمان در دوران گذار خود پارادایم ها و نحله های فکری متفاوتی را طی کرده است.

انواع سبک های رهبری

انواع مدلهای رهبری

رهبری جزئی از مدیریت است  و انواع مدلهای رهبری و تفاوتهای رهبر و مدیر در این مقاله تشریح شده است. مدل های رهبری بسیار متفاوت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com