این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روایی و پایایی

محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی

محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی

ویدیوی آموزش محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی : آموزش محاسبه به صورت دستی در نرم افزار اکسل و محاسبه به روش اتوماتیک در نرم افزار SPSS و مقایسه نتایج

پایایی تحقیقات کیفی

پایایی تحقیقات کیفی

برای سنجش پایایی در تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا هولستی، اسکات، کوهن و کریپندورف روش‌هایی برای سنجش پایایی براساس میزان توافق کدگذارها، ارائه کرده‌اند.

روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی

روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی

در این نوشتار به تشریح روش سنجش روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی تشریح شده است. پدیدارشناسی یک روش تحقیق کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است.

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی پژوهش‌های کیفی براساس چهار محور اعتبارپذیری، تاییدپذیری، تکرارپذیری و اثبات‌پذیری استوار است.

روایی و پایایی تحقیق کیفی

روایی و پایایی تحقیق کیفی

روش هایی برای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی پیشنهاد شده است. گوبا و لینکن قابلیت اعتماد را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح ساخته اند که متشکل از چهار مفهوم جزئی تر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری است.

روایی همگرا و پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

محاسبه پایایی ترکیبی براساس بارهای عاملی مشاهده شده برای گویه های سنجش هر عامل برای سنجش میزان هماهنگی گویه های هر یک از عامل های تحقیق

روایی همگرا و پایایی ترکیبی

روایی همگرا

روایی همگرا با شاخص میانگین واریانس استخراج شده AVE محاسبه می شود و نشان می دهد چقدر گویه های یک سازه باهم ارتباط و انطباق درونی دارند.

روایی محتوایی

روایی محتوایی : محاسبه CVR و CVI

روایی محتوایی Content validity نشان می‌دهد یک مقیاس (پرسشنامه) تا چه میزان همه جنبه‌های سازه موردنظر را مورد سنجش قرار می‌دهد.

آلفای کرونباخ و محاسبه آن با SPSS

محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS به منظور بررسی پایائی پرسشنامه و یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری به همراه توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com