این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روایی و پایایی

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

روش ارزیابی لینکولن و گوبا

لینکولن و گوبا چهار معیار را برای اعتبارسنجی تحقیقات کیفی شناسایی کرده اند که شامل قابلیت اعتبار، قابلیت ثبات، تاییدپذیری و قابلیت انتقال پذیری است.

روایی و پایایی تحقیق کیفی

روایی و پایایی تحقیق کیفی

روش هایی برای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی پیشنهاد شده است. گوبا و لینکن قابلیت اعتماد را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح ساخته اند که متشکل از چهار مفهوم جزئی تر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری است.

روایی همگرا و پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

محاسبه پایایی ترکیبی براساس بارهای عاملی مشاهده شده برای گویه های سنجش هر عامل برای سنجش میزان هماهنگی گویه های هر یک از عامل های تحقیق

روایی همگرا و پایایی ترکیبی

روایی همگرا

روایی همگرا با شاخص میانگین واریانس استخراج شده AVE محاسبه می شود و نشان می دهد چقدر گویه های یک سازه باهم ارتباط و انطباق درونی دارند.

روایی پرسشنامه

روایی محتوایی لاوشه CVR

روایی محتوایی لاوشه CVR یا نسبت روایی محتوایی توسط لاوشه برای محاسبه میزان روایی پرسشنامه و یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری ارائه شده است.

محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS

محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS به منظور بررسی پایائی پرسشنامه و یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری به همراه توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پایایی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری نشان می دهد که پرسشنامه تحقیق در یک نمونه مشابه و در یک زمان مشابه نتایج یکسانی بدست می دهد.

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری نشان می دهد که ابزار اندازه گیری چقدر برای سنجش متغیرهای مورد بررسی مناسب است و آیا آن چیزی که درصدد سنجش آن است را می سنجد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com