این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق کیفی

روش گراندد تئوری

گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)

گراندد تئوری (Grounded Theory) یا نظریه زمینه‌بنیاد یک روش تحقیق کیفی است که برای نظریه‌پردازی پیرامون پدیده مورد مطالعه استفاده می‌شود.

مشاهده (ابزار گردآوری داده‌ها)

مشاهده (ابزار گردآوری داده‌ها)

مشاهده به عنوان یک ابزار گردآوری اطلاعات دسته اول در پژوهش علمی عبارت است از شناسایی، نام‌گذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می‌دهد.

افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی است و در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در ارتباط با پرسش‌های پژوهش تحلیل شوند.

پایایی تحقیقات کیفی

پایایی تحقیقات کیفی

برای سنجش پایایی در تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا هولستی، اسکات، کوهن و کریپندورف روش‌هایی برای سنجش پایایی براساس میزان توافق کدگذارها، ارائه کرده‌اند.

تحلیل محتوای کمی

تحلیل محتوای کمی

تحلیل محتوای کمی (QCA) روشی است که در آن ویژگی‌های مطالب متنی، دیداری یا شنیداری به‌طور سیستماتیک طبقه‌بندی، ثبت و تجزیه‌وتحلیل می‌شوند.

روایی و پایایی روش پدیدارشناسی

روایی و پایایی روش پدیدارشناسی

روایی و پایایی روش پدیدارشناسی ملاکی برای اطمینان از درستی داده‌ها، تکرارپذیری آنها و تحلیل صحیح تجربه زیسته مشارکت‌کنندگان می‌باشد.

روش ویلیام رومی

روش ویلیام رومی

روش ویلیام رومی یکی از روش‌های تحلیل محتوای کیفی است که برای تحلیل محتوای متن و تصاویر و جداول کتاب‌های درسی استفاده می‌شود.

روش کیفی فراتحلیل

فراتحلیل (متاآنالیز)

فراتحلیل (Meta Analysis) یک روش تحقیق کیفی است که با کمک روش‌های آماری یافته‌های پژوهش‌های گوناگون را تحلیل و یکپارچه‌سازی می‌کند.

روش تحقیق فراترکیب

روش فراترکیب (متاسنتز)

فراترکیب یا متاسنتز (Meta-synthesis) روشی کیفی مبتنی بر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانه‌ای برای شناختی ژرف پیرامون پدیده مورد مطالعه است.

پنل خبرگان

پنل خبرگان

پنل خبرگان (Expert Panel) در معنای عام گروهی از صاحب‌نظران پدیده مورد مطالعه است و در معنای خاص روشی برای حل مسائل آینده‌پژوهی می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com