دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز را استراتژیهای ژنریک یا عمومی گویند.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سرایمپرف serimperf

مقیاس سرایمپرف serimperf مخفف Service Importance-Performance است. مدل سرایمپرف برای قضاوت در رابطه با کیفیت از دو جزء اصلی استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com