دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی مشتری‌محور دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان

ابعاد : ارزش‌های مشتری‌پسند، هزینه مشتری، راحتی خرید و روابط با مشتریان

تعریف مفهومی پرسشنامه آمیخته بازاریابی مشتری‌محور

آمیخته بازاریابی از آن دسته عواملی است که در کنترل مدیریت است و می‌توان ادعا کرد که اکثر برنامه‌ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار زمینه اتخاذ می‌شود. آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند.

آمیخته بازاریابی از دیدگاه مدیران سازمانی تنظیم می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم آمیخته بازاریابی شرکت را از دید مشتریان تنظیم کنیم این عناصر دچار تغییراتی خواهند شد. برای نمونه قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که برای سازمان سود و منفعت دارد اما دقت کنید همین عنصر قیمت از دیدگاه مشتری یک هزینه است. اگر سازمان به دنبال حداکثر کردن قیمت است مشتری به دنبال محصولی با حداقل قیمت می‌باشد.

ابعاد آمیخته بازاریابی مشتری‌محور

ابعاد آمیخته بازاریابی مشتری‌محور

عناصر آمیخته بازاریابی سنتی عبارتند از: محصول، قیمت، ترفیع، توزیع. متناظر با این ابعاد عناصر آمیخته بازاریابی مشتری محور عبارتند از:

  • ارزش‌های مشتری پسند (Customer value)
  • هزینه (Cost)
  • راحتی خرید (Convenience)
  • مکان (Communication)

این چهار عنصر که هر کدام با حرف C شروع می‌شوند با عنوان عناصر ۴C آمیخته بازاریابی شناخته می‌شوند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله