پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

فایل ورد پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

هدف : بررسی تاثیر تصویر ذهنی قیمت بر قصد خرید مشتریان

روایی : تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (روایی سازه) و روایی محتوایی

پایایی : محاسبه آلفای کرونباخ

ابعاد : تراز قیمت، ارزش پول، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت، دقت در ارزیابی قیمت، قصد خرید

تعداد سوالات : ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع : معتبر دارد


تعریف مفهومی تصویر ذهنی قیمت

تصویر ذهنی قیمت یا قیمت درک شده به معنای ارزش پولی است که مصرف‌کنندگان با خرید از آن فروشگاه به دست می‌آورند و این ارزش در واقع یک رابطه جایگزینی بین کیفیت درک شده و هزینه پرداخت شده است. همچنین تصویر ذهنی از قیمت را سطوح مختلفی از قیمت در نقطه خرید Point of sale نیز تعریف کرده‌اند.  ادراک از قیمت به دیدگاه مشتریان برمی‌گردد و این ادارک از قیمت است که رضایت و اعتماد مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین ادارک از قیمت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نگرش و قصد خرید مشتریان تاثیرگذار است.

ادارک مشتریان از قیمت می‌تواند دیدگاه وی را در مورد قابل اعتماد بودن فروشنده تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر این ادراک میزان رضایت مشتریان را نیز مشخص می‌کند. همچنین نگرش خریداران نسبت به فروشنده محصول بطور مستقیم به تصویر ذهنی آنها از قیمت محصول بستگی دارد. بعلاوه رضایت و اعتماد که خود معلول قیمت ادراک‌شده هستند نیز بر نگرش خریدران تاثیر دارند. بنابراین روشن است قیمت ادراک‌شده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم می‌تواند بر قصد خرید مشتریان تاثیر داشته باشد.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله