پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پایایی : محاسبه آلفای کرونباخ

تعداد سوالات : ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی : تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (روایی سازه) و روایی محتوایی

ابعاد : تراز قیمت، ارزش پول، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت، دقت در ارزیابی قیمت، قصد خرید

تعریف مفهومی پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

تصویر ذهنی قیمت یا قیمت درک شده به معنای ارزش پولی است که مصرف‌کنندگان با خرید از آن فروشگاه به دست می‌آورند و این ارزش در واقع یک رابطه جایگزینی بین کیفیت درک شده و هزینه پرداخت شده است. همچنین تصویر ذهنی از قیمت را سطوح مختلفی از قیمت در نقطه خرید Point of sale نیز تعریف کرده‌اند.  ادراک از قیمت به دیدگاه مشتریان برمی‌گردد و این ادراک از قیمت است که رضایت و اعتماد مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین ادراک از قیمت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نگرش و قصد خرید مشتریان تاثیرگذار است.

ادراک مشتریان از قیمت می‌تواند دیدگاه وی را در مورد قابل اعتماد بودن فروشنده تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر این ادراک میزان رضایت مشتریان را نیز مشخص می‌کند. همچنین نگرش خریداران نسبت به فروشنده محصول بطور مستقیم به تصویر ذهنی آنها از قیمت محصول بستگی دارد. بعلاوه رضایت و اعتماد که خود معلول قیمت ادراک‌شده هستند نیز بر نگرش خریدران تاثیر دارند. بنابراین روشن است قیمت ادراک‌شده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم می‌تواند بر قصد خرید مشتریان تاثیر داشته باشد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تصویر ذهنی قیمت از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله