این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات سازمان های خدماتی مانند بیمه و بانک براساس مدل پاراسورامان دارای پنج بعد اعتبار، تضمین، عوامل ملموس و پاسخگویی

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز را استراتژیهای ژنریک یا عمومی گویند.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سرایمپرف serimperf

مقیاس سرایمپرف serimperf مخفف Service Importance-Performance است. مدل سرایمپرف برای قضاوت در رابطه با کیفیت از دو جزء اصلی استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com