مدیریت مالیات

ترجمه فارسی چارچوب کیفیت خدمات برای سرویس مالـیاتی از دیدگاه فعالان مالـیاتی از سایت پارس مدیر

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب کیفیت خدمات با توجه به کیفیت خدمات در سرویس مالیاتی آفریقای جنوبی از دیدگاه فعالان بخش مالیات است. برای این که بتوانیم دیدگاه فعالان مالـیاتی راجع یه خدماتی که توسط سازمان مالیات ارائه شده را پیدا کنیم، از یک رویکرد کیفی دقیق استفاده شد. به این ترتیب دامنه گسترده‌ای از عوامل تعیین کننده کیفیت در حوزه مالیاتی تعیین شده است.

یکی از چنین روش‌های کیفی، تکنیک وقایع حساس است. این روش مبتنی بر مجموعه‌ای از روش‌ها برای گردآوری نظرات افراد راجع به تجربه خدمات می‌باشد. همچنین به انجام تحلیل محتوا و طبقه بندی مشاهدات راجع به تجربه خدمات است. از فرایند مباحثه زبانی طبیعی برای تبدیل نتایج تحلیل داده‌ها و عناصر مربوط به تئوری از بررسی ادبیات به عوامل تعیین کننده کیفیت است. می‌توان از این دیدگاه فعالان مالیاتی بعنوان مبنایی برای ایجاد یک ابزار ارزیابی کیفیت استفاده کرد. این ابزار خواهد توانست کیفیت خدمات مالیات را بر اساس دیدگاه فعالان مالیاتی ارزیابی نماید.

واژگان کلیدی: تکنیک نشر بحرانی، موسسات درآمدی، کیفیت خدمات، فعالان مالـیاتی

ترجمه بخشی از مقاله کیفیت خدمات مالیات

کیفیت خدمات به دلیل ارتباط روشن و واضح آن با موضوعات رضایت مشتری، حفظ مشتری و سود آوری در اغلب صنایع خدماتی مسأله‌ای حیاتی است. سطوح بالاتر رضایت مشتریان، وفاداری بیشتری در آنان ایجاد می‌کند و مشتریان کاملا راضی، خیلی بیشتر از مشتریان صرفا راضی وفادار می‌مانند. از طرفی، بین وفاداری مشتریان و منافع سازمان همبستگی مثبتی وجود دارد.

مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف آن ارزیابی کیفیت خدمات مالیات با استفاده از مقیاس سروکوال می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه اشخاص حقوقی است که در این اداره کل دارای پرونده مالیاتی هستند. دراین تحقیق به ارزیابی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه‌های ارائه شده به مؤدیان پرداخته شده است. همچنین شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات مؤدیان از خدمات مذکور نیز بررسی شده است. در نهایت متناسب با نتایج تجزیه وتحلیل، پیشنهادات عملیاتی ارائه گردیده است.

با استفاده از شیوه‌های مختلفی می‌توان خدمت‌رسانی به فعالان این حوزه را ارزابی کرد. اعتماد، همدلی، پاسخگویی، اطمینان و عوامل ملموس ارکان مختلف این شیوه از ارزیابی هستند. باید امکانات و تجهیزات مناسب استفاده شود. همچنین کارکنان همدلی با فعالان این صنعت را در دستور کار قرار دهند.

دانلود اصل مقاله کیفیت خدمات مالیات

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله