کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقاله انگلیسی مقیاس سروکوال با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. سال انتشار مقاله ۲۰۱۰ به بعد است منبع سایت امرالد یا الزویر و سایت‌های معتبر دیگر است. ترجمه مقاله سروکوال از منابع معتبر توسط سایت پارس مدیر ترجمه شده است.

کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، آگاهی روزافزونی درمورد اهمیت بهبود کیفیت خدمات بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی بوجود آمده است. با این وجود، امروزه ارائه‌ی خدمات دقیق و بسنده به مشتریان از طیف‌های مختلف فهرست ذی‌نفعان (از جمله هیئت علمی، دانشجو، والدین و کارفرما) موسسات آموزش عالی را دچار چالش‌های بزرگی نموده است. مقاله حاضر به‌لحاظ تجربی موضوعات و برخی ابعاد حیاتی مرتبط با توسعه‌ِ معیارهای کیفیت خدمات آموزشی را مورد بررسی قرار داده است که شامل طیف گوناگونی از ذی‌نفعان من جمله مشتریان می‌باشد. همچنین، انتظار می‌رود که پژوهش کنونی درک بهتری از استراتژی‌های بهبود کیفیت خدمات در بخش آموزش عالی را بدست دهد.

دانلود اصل مقاله کیفیت خدمات آموزشی

مدل سلسله‌مراتبی کیفیت خدمات خطوط هوایی

هدف این مقاله تقویت درک ما از کیفیت خدمات خطوط هوایی با توسعه یک چارچوب مفهومی و یک مقیاس اندازه‌گیری است. بر اساس بازنگری جامع پیشینه تحقیقات و همچنین با استفاده از تحقیقات تجربی و کیفی یک مدل سلسله‌مراتبی از کیفیت خدمات برای صنایع خطوط هوایی پیشنهاد شده است.

تحلیل داده‌های مرتبط با ۵۴۴ مسافر نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی به خوبی با داده‌ها همخوانی دارد. پایایی و اعتبار مقیاس اندازه‌گیری با استفاده از تست اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی‌های جامع در این زمینه صورت گرفته است. مطالعه حاضر در حوزه مدیریت حمل و نقل و با فراهم نمودن یک چارچوب کلی و یک مقیاس اندازه‌گیری مطالبی را به پیشینه تحقیقات در مورد کیفیت خدمات می‌افزاید. در مورد کارکرد‌های تئوری و مدیریتی بحث خواهیم کرد.

دانلود مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی

ترجمه مقاله تحلیل شکاف با سروکوال فازی

این تحقیق درصدد ارائه ی یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی کیفیت خدمات ادراک‌شده ی مناسب با استفاده از منطق فازی می‌باشد. در ابتدا، هدف این است که آیا درمقایسه با مقیاس لیکرت، راهکار بهتری است. دوم، مقاله به دنبال ارزیابی بازخورد بیماران نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان با استفاده از تجزیه و تحلیل زبانی فازی می‌باشد. پرسشنامه سروکوال بر طبق ویژگی‌های هر یک از خدمات بیمار سرپایی بیمارستان طراحی گردید.

سه بیمارستان منطقه‌ای در هسین چو واقع در تایوان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل و گردآوری، ابتدا میزان اثربخشی مقیاس زبانی فازی و مقیاس لیکرت مقایسه گردید. دوم، برای پی بردن به خصیصه‌های اصلی کیفیت خدمات، مقادیر شکاف هر عامل ارزیابی گردید. در آخر، برای بخش بندی بازارها با استفاده از خصیصه‌های معین کیفیت خدمات و متغیرهای جمعیت شناختی متفاوت، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) صورت گرفت. این مقاله در زمینه تحلیل شکاف با سروکوال فازی است.

دانلود اصل مقاله سروکوال فازی

ترجمه مقاله سروکوال: کیفیت خدمات مالیات

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب کیفیت خدمات با توجه به کیفیت خدمات در سرویس مالیاتی آفریقای جنوبی از دیدگاه فعالان بخش مالیات است. برای این که بتوانیم دیدگاه فعالان مالیاتی راجع یه کیفیت خدمات سازمان مالیات را پیدا کنیم، از یک رویکرد کیفی دقیق استفاده شد تا دامنه گسترده‌ای از عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات در صنایع خدمات درآمدی را تعیین نماییم.

یکی از چنین روش‌های کیفی، تکنیک وقایع حساس است که مبتنی بر مجموعه‌ای از روش‌ها برای جمع آوری نظرات افراد راجع به تجربه خدمات، انجام تحلیل محتوی و طبقه بندی مشاهدات راجع به تجربه خدمات است. از فرایند مباحثه زبانی طبیعی برای تبدیل نتایج تحلیل داده‌ها و عناصر مربوط به تئوری از بررسی ادبیات به عوامل تعیین کننده خدمات است. ترجمه مقاله کیفیت خدمات مالیات ارائه شده است.

دانلود اصل مقاله کیفیت خدمات مالیات

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله