کیفیت خدمات خطوط هوایی

کیفیت خدمات خطوط هوایی نشان می‌دهد که تا چه میزان یک شرکت هواپیمایی توانسته است انتظارات مشتریان خود را برآورده سازد. به دیگر سخن فاصله و شکاف میان انتظارات و ادراکات مشتریان از خدماتی که شرکت هواپیمایی ارائه کرده، چه میزان است. برای سنجش این فاصله می‌توان از تحلیل شکاف یا تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده کرد. همچنین بهترین ابزار برای گردآوری دیدگاه مشتریان خطوط هوایی استفاده از مقیاس سروکوال یا مقیاس سروپرف است.

شرکت‌های فعال در حوزه خدمات پرواز و شرکت‌های هواپیمایی در فضایی بسیار رقابتی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر گردش مالی در این صنعت بسیار زیاد است و این رقبای زیادی را با خود به همراه دارد. خطر و تهدید راهکارهای جایگزین به‌جای پرواز نیز بسیار زیاد است. آمارها نشان می‌دهد ریزش مشتریان در این صنعت بسیار زیاد و نگهداری مشتریان بسیار دشوار است. همه این عوامل نشان می‌دهد باید مساله خدمات در حوزه هواپیمایی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

ترجمه مقاله مدل سلسله‌مراتبی کیفیت خدمات خطوط هوایی

ترجمه چکیده مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی

هدف این مقاله تقویت درک ما از کیفیت خدمات در صنایع خطوط هوایی با توسعه یک چارچوب مفهومی و یک مقیاس اندازه‌گیری است. بر اساس بازنگری جامع پیشینه تحقیقات و همچنین با استفاده از تحقیقات تجربی و کیفی یک مدل سلسله‌مراتبی از کیفیت خدمات برای صنایع خطوط هوایی پیشنهاد شده است. تحلیل داده‌های مرتبط با ۵۴۴ مسافر نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی به خوبی با داده‌ها همخوانی دارد.

پایایی و اعتبار مقیاس اندازه‌گیری با استفاده از تست اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی‌های جامع در این زمینه صورت گرفته است. مطالعه حاضر در حوزه مدیریت حمل و نقل و با فراهم نمودن یک چارچوب کلی و یک مقیاس اندازه‌گیری مطالبی را به پیشینه تحقیقات در مورد کیفیت خدمات می‌افزاید. در مورد کارکرد‌های تئوری و مدیریتی بحث خواهیم کرد. ترجمه فارسی این مقاله به صورت دقیق توسط پایگاه پارس‌مدیر ارائه شده است.

دانلود مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی

خلاصه و جمع‌بندی

صنعت هواپیمایی نقش مهمی در توسعه و رقابت ایران ایفا کرده و نسبت به سایر وسایل حمل ونقل، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در چنین محیطی، ارزیابی کیفیت خطوط هوایی نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور بلکه برای توسعه شرکت‌های هواپیمایی در همان صنعت مهم است.

یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی واجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده وامروزه بخشی از مظاهر تمدن به شمار می‌رود,مساله حمل ونقل است.دراین بین,حمل ونقل هوایی به دلیل سرعت در جابه جایی بار ومسافر نقش ویژه‌ای در صنعت حمل ونقل کشوها بازی می‌نماید.

همان گونه که جاده‌ها در حمل ونقل جاده‌ای وراه آهن در حمل ونقل ریلی,زیربنایی ترین بخش محسوب می‌شوند,میدان‌های هوایی نیز زیر بنایی ترین بخش در صنعت حمل ونقل هوایی به حساب می‌آید. در وضع کنونی زندگی ,رشد وتوسعه وپیشرفت هر کشوری را با میزان رشدوتوسعه صنعت حمل ونقل آن کشور می‌سنجند.زیرا نمی توان کشوری را پیشرفته وتوسعه یافته دانست,در حالیکه از صنعت حمل ونقل مناسبی برخوردار نباشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله