کیفیت خدمات خطوط هوایی

مدل سلسله‌مراتبی کیفیت خدمات خطوط هوایی

ترجمه چکیده مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی

هدف این مقاله تقویت درک ما از کیفیت خدمات در صنایع خطوط هوایی با توسعه یک چهارچوب مفهومی و یک مقیاس اندازه‌گیری است. بر اساس بازنگری جامع پیشینه تحقیقات و همچنین با استفاده از تحقیقات تجربی و کیفی یک مدل سلسله‌مراتبی از کیفیت خدمات برای صنایع خطوط هوایی پیشنهاد شده است. تحلیل داده‌های مرتبط با ۵۴۴ مسافر نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی به خوبی با داده‌ها همخوانی دارد.

پایایی و اعتبار مقیاس اندازه‌گیری با استفاده از تست اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی‌های جامع در این زمینه صورت گرفته است. مطالعه حاضر در حوزه مدیریت حمل و نقل و با فراهم نمودن یک چارچوب کلی و یک مقیاس اندازه‌گیری مطالبی را به پیشینه تحقیقات در مورد کیفیت خدمات می‌افزاید. در مورد کارکرد‌های تئوری و مدیریتی بحث خواهیم کرد. ترجمه فارسی این مقاله به صورت دقیق توسط پایگاه پارس‌مدیر ارائه شده است.

دانلود مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی

خلاصه و جمع‌بندی

صنعت هواپیمایی نقش مهمی در توسعه و رقابت ایران ایفا کرده و نسبت به سایر وسایل حمل ونقل، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در چنین محیطی، ارزیابی کیفیت خطوط هوایی نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور بلکه برای توسعه شرکت‌های هواپیمایی در همان صنعت مهم است.

یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی واجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده وامروزه بخشی از مظاهر تمدن به شمار می‌رود,مساله حمل ونقل است.دراین بین,حمل ونقل هوایی به دلیل سرعت در جابه جایی بار ومسافر نقش ویژه‌ای در صنعت حمل ونقل کشوها بازی می‌نماید.

همان گونه که جاده‌ها در حمل ونقل جاده‌ای وراه آهن در حمل ونقل ریلی,زیربنایی ترین بخش محسوب می‌شوند,میدان‌های هوایی نیز زیر بنایی ترین بخش در صنعت حمل ونقل هوایی به حساب می‌آید. در وضع کنونی زندگی ,رشد وتوسعه وپیشرفت هر کشوری را با میزان رشدوتوسعه صنعت حمل ونقل آن کشور می‌سنجند.زیرا نمی توان کشوری را پیشرفته وتوسعه یافته دانست,در حالیکه از صنعت حمل ونقل مناسبی برخوردار نباشد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله