پرسشنامه وب‌کوال

دانلود پرسشنامه وب‌کوال (کیفیت خدمات وب) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: سنجش کیفیت خدمات وب سایت‌های اینترنتی

ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت، عملکرد وب سایت

تعریف مفهومی پرسشنامه وب‌کوال : کیفیت خدمات وب سایت

تعریف مفهومی مقیاس وب‌کوال : مقیاس وب کوال ابزاری برای ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات الکترونیک می‌باشد. این مقیاس در واقع بسط مقیاس سنجش کیفیت خدمات موسوم به سروکوال در عرصه تجارت الکترونیک است.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر مقیاس وب‌کوال بر مبنای چهار شکاف اطلاعاتی، طراحی، امنیتی و رضایت توسعه یافته است.

شکاف اطلاعاتی: شکاف اطلاعاتی به تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وب سایت اشاره دارد.

شکاف امنیتی: در واقع میتوان امنیت وب سایت را ترکیبی از علم گرافیک. برنامه نویسی، شبکه، طراحی واسط کاربری و بسیاری موارد متنوع دیگر دانست.

شکاف ارتباطی: شکاف ارتباطی به تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از تعامل وب سایت با کاربر اشاره دارد.

شکاف رضایت: رضایت از وب سایت را می‌توان تابعی از میزان رضایت مشتری از طراحی سایت، اطلاعات یا محتویات سایت، راحتی خرید و امنیت خرید و مواردی از این قبیل در نظر گرفت.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کیفیت خدمات سایت‌های ایننترنتی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله