پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری دارای روایی، پایایی، منبع استانداد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل ملموس، قابلیت اطمینان (اعتبار)، پاسخگویی، اعتماد (تضمین)، همدلی

راهنمای پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

در زیر ستون عملکرد به وضعیت موجود به هر شاخص امتیازی بین خیلی خوب تا خیلی بد تخصیص دهید. (می‌توانید یک ستون اهمیت نیز اضافه کرده و وضعیت مطلوب هر شاخص را با امتیازی بین خیلی مهم تا خیلی بی‌اهمیت مشخص کنید و برای تحلیل شکاف استفاده کنید.)

روایی و پایایی : برای سنجش روایی، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ادبیات معتبر پژوهش در اختیار صاحبنظران و کارشناسان هتلداری و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه شد. مقدار این ضریب ۰/۹۱ بوده است.

تعریف مفهومی کیفیت خدمات : ادراک گردشگر از شیوه و محتوای خدمات ارائه شده توسط هتل با عنوان کیفیت خدمات هتلداری یاد می‌شود. کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمات به صورتی منحصر به فرد به صورتی که در فرد احساس رضایت ایجاد کند. کیفیت خدمات از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان‌های خدماتی است. مطالعات بسیار نشان داده‌اند که ارائه خدمت با کیفیت مطلوب، مستقیما بر سودآوری، سهم بازار و کاهش هزینه‌های سازمان اثر می‌گذارد. همچنین کیفیت خدمات می‌تواند بر رضایتمندی و رفتارهای مشتری نظیر وفاداری اثر گذاشته و ضمن تضمین استمرار خرید، مشتری را به یک عامل بازاریاب خوب تبدیل کند.

هتل‌ها از جمله سازمان‌های خدماتی هستند که در مدیریت گردشگری و مدیریت بازاریابی جایگاه ویژه‌ای دارند. گردش مالی این صنعت بسیار زیاد است و کسب مزیت رقابتی در این صنعت منوط به ارائه خدمات با کیفیت است. شاید برای گردشگر و گردشگری هیچ عاملی به اندازه کیفیت خدمات هتل‌ها و رستوران‌ها بااهمیت نباشد. پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری یک مقیاس استاندارد برای همین منظور می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله