کیفیت خدمات هتلداری

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

فایل ورد پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

ابعاد: عوامل ملموس، قابلیت اطمینان (اعتبار)، پاسخگویی، اعتماد (تضمین)، همدلی

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه استاندارد


راهنمای پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

در زیر ستون عملکرد به وضعیت موجود به هر شاخص امتیازی بین خیلی خوب تا خیلی بد تخصیص دهید. (می‌توانید یک ستون اهمیت نیز اضافه کرده و وضعیت مطلوب هر شاخص را با امتیازی بین خیلی مهم تا خیلی بی‌اهمیت مشخص کنید و برای تحلیل شکاف استفاده کنید.)

روایی و پایایی : برای سنجش روایی، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ادبیات معتبر پژوهش در اختیار صاحبنظران و کارشناسان هتلداری و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه شد. مقدار این ضریب ۹۱/۰ بوده است.

تعریف مفهومی کیفیت خدمات : ادارک فرد از شیوه و محتوای خدمات ارائه شده توسط سازمان با عنوان کیفیت خدمات یاد می‌شود. کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمات به صورتی منحصر به فرد به صورتی که در فرد احساس رضایت ایجاد کند. کیفیت خدمات از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان‌های خدماتی است. مطالعات بسیار نشان داده‌اند که ارائه خدمت با کیفیت مطلوب، مستقیما بر سودآوری، سهم بازار و کاهش هزینه‌های سازمان اثر می‌گذارد. همچنین کیفیت خدمات میتواند بر رضایتمندی و رفتارهای مشتری نظیر وفاداری اثر گذاشته و ضمن تضمین استمرار خرید، مشتری را به یک عامل بازاریاب خوب تبدیل کند.