این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات Service Quality فاصله میان ادارک مشتری از خدمت دریافت شده با انتظارات وی از دریافت آن خدمت می‌باشد. این عامل نقش مهمی در رضایت مشتریان دارد.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

پرسشنامه سروکوال (مقیاس ServQual)

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال servqual همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر براساس مدل پاراسورامان برای سنجش کیفیت خدمات سازمان

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات سازمان های خدماتی مانند بیمه و بانک براساس مدل پاراسورامان دارای پنج بعد اعتبار، تضمین، عوامل ملموس و پاسخگویی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی نشان می دهد هرچه میزان باور به ارزش‌های سازمانی بیشتر باشد و افراد بیشتری خود را متعهد بدانند، فرهنگ سازمان قویتر خواهد بود.

کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کیفیت زندگی کاری والتون دارای روائی و پایائی : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون منبع شناسی معتبر دارد

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری Quality of Work Life از دیدگاه والتون، میزانی از توانمندی افراد برای ارضای نیازهای شخصی خود از طریق فعالیت در یک شغل یا شرکت می‌باشد.

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است که برای کسب مزیت رقابتی در بازار بکار می‌روند و گاهی آن را استراتژی‌های ژنریک گویند.

ریسک زنجیره تامین

ریسک زنجیره تامین

ریسک زنجیره تامین Supply chain risk مخاطراتی است که ممکن است در ساختارها، فعالیت‌های انسانی، اطلاعات و عملیات تولید محصول یا ارائه خدمت رخ دهد.

پرسشنامه زنجیره تامین سازمان

پرسشنامه زنجیره تامین سازمان

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

زنجیره تامین پایدار

زنجیره تامین پایدار

مدیریت جریان مواد، اطلاعات و هماهنگی در سراسر زنجیره تامین را با درنظر گرفتن سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی را مدیریت زنجیره تامین پایدار گویند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com