پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

  • پرسشنامه مزیت رقابتی هیل و جونز
  • پرسشنامه شدت رقابت و کسب مزیت رقابتی
  • پرسشنامه کسب مزیت رقابتی لی و همکاران

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف : مفهومی و عملیاتی

منبع : استاندارد (هیل و جونز)

تعداد سوالات : ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه از دیدگاه کارمندان و مشتریان: کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه مزیت رقابتی شامل ۵ گویه

برای ارزیابی پرسشنامه مزیت رقابتی محصول نیز می‌توانید از همین مقیاس‌ها استفاده کنید.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی : مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه‌های مشتری بالاتر است.

کیفیت : پاراسورامان کیفیت را سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمات خاص می‌داند. گرنروس کیفیت را میزان و نوع تفاوت بین ادراک مشتری از خدمت و انتظارات او می‌داند. با این وجود، بسیاری از شرکت‌های مشتری مدار در فرآیند تشخیص و ارزیابی ترجیحات مشتریان با مشکل مواجه هستند. آنها بیشتر درک اشتباهی از خواسته‌ها و انتظارات مشتریان دارند. زیرا ارایه خدمات با کیفیت بالاتر مستلزم شناخت روابط بین خواسته‌های مشتریان و کیفیت خدمات شرکت است.

نوآوری : در یک تعریف قدیمی و پذیرفته شده، شومپیتر (۱۹۴۳) نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت‌ناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می‌کند. بسیاری از مدیران و پژوهشگران، نوآوری سازمانی را فرایندی می‌دانند که با دو عمل خلاقانه خلق ایده و شناخت فرصت آغاز می‌شود.

کارایی : کارایی با توجه به میزان منابع استفاده شده توسط سازمان در فعالیت فعلی سنجیده می‌شود. افرایش کارایی (که گاهی در ادبیات مهندسی به آن راندمان هم گفته می‌شود) به معنای کاهش اتلاف منابع در انجام یک فعالیت است. برای سنجش کارایی از تحلیل پوششی داده ها استفاده می‌شود.

مزیت رقابتی محصول : مزیت رقابتی محصول، تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد محصول می‌باشد که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می‌کند، در کل مزیت رقابتی محصول، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله