این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل کیفی

مالتی گراندد تئوری

مالتی گراندد تئوری

نظریه داده‌بنیاد چندگانه (مالتی گراندد تئوری) یک روش پژوهش است که هم از منظر تجربی و هم از سایر مناظر مبتنی بر زمینه مورد مطالعه است.

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی Fuzzy cognitive maps یک روش تحقیق در عملیات نرم است که توسط کاسکو KOSKO به سال ۱۹۸۶ برای بازنمایی دانش خبرگان به شیوه گرافیکی ارائه گردید.

تئوری درام

تئوری درام

تئوری درام و تحلیل تقابلی یک روش ساختاردهی مساله است که بر مبنای تئوری بازی بنا نهاده شده است. تئوری درام یکی از روش‌های تحقیق در عملیات نرم می‌باشد.

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه‌ای سه روش اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی است که تقریبا در تمامی مطالعات کیفی از این روش‌ها استفاده می‌شود.

مقایسه روش های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی

در این مقاله به مقایسه روش‌های کیفی مختلف مانند روش تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، گراندد تئوری یا نظریه داده‌بنیاد و پدیدارشناسی پرداخته شده است.

روش اشتراوس و کوربین

روش اشتراوس و کوربین

رهیافت‌های متعددی برای انجام تحقیقات کیفی به روش گراندد تئوری وجود دارد که یکی از مشهورترین آنها روش اشتراوس و کوربین است و به روش نظام‌مند شهرت دارد.

روش گراندد تئوری

گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)

روش گراندد تئوری (نظریه داده‌بنیاد) یکی از روش تحقیق کیفی در مدیریت است که برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی پدیده مورد مطالعه استفاده می‌شود.

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون

روش تحلیل مضمون یکی از روش‌های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که تحلیل محتوایی یا تحلیل تِم نیز نامیده می‌شود و در تحلیل مصاحبه و متن کاربرد دارد.

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در روش تحقیق کیفی برخلاف مشاهده عادی روزانه که فقط به حس بینایی محدود می‌شود در تحقیقات کیفی، استفاده از تمام حسها برای درک بهتر پدیده می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com