این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تصمیم‌گیری چندشاخصه

روش پرموتاسیون (جایگشت)

روش پرموتاسیون

روش پرموتاسیون (Permutation) یا جایگشت یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه براساس معیارها استفاده می‌شود.

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف (Lexicographic) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه جبرانی برای انتخاب گزینه بهینه براساس رتبه‌بندی ترتیبی شاخص‌ها است.

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش (Satisfying method) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که برای غربالگری گزینه‌ها براساس استانداردهای صنعت عمل می‌کند.

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس ضعیف‌ترین شاخص در ماتریس نصمیم‌گیری مشخص می‌کند.

روش تسلط

روش تسلط

روش تسلط (Dominance) یکی از روش‌های زیر مجموعه نظریه بازی است که در تصمیم‌گیری چندمعیاره غیرجبرانی نیز برای مقایسه گزینه‌ها استفاده می‌شود.

روش CRITIC

روش کریتیک (CRITIC)

روش کریتیک (CRITIC) یک روش وزن دهی به معیارها براساس همبستگی و انحراف معیار داده‌های ماتریس تصمیم است و از روش نرمال سازی خطی استفاده می‌کند.

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) زمینه‌ای گسترده از تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می‌کند.

تکنیک ارسته ORESTE

ارسته (ORESTE)

ارسته (ORESTE) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه از رتبه‌بندی ترجیحی و میانگین بسون استفاده می‌کند.

دانلود نرم‌افزار PROMETHEE

پرومته (PROMETHEE)

پرومته (PROMETHEE) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب گزینه بهینه است که با تشخیص نوع تابع به سنجش برتری گزینه‌ها می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com