نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

مدل پیاز پژوهش نشاندهنده فرایندهای انجام پژوهش است. بر اساس این مدل یک پژوهش از لایه‌های مختلفی تشکیل می‌شود که در آن هر لایه متاثر از لایۀ بالاتر است.

مقاله روش تحقیق

مقاله روش تحقیق

مقاله روش تحقیق به همراه راهنمای نگارش و تدوین مقاله های علمی-پژوهشی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر دردسترس می باشد.

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی و آموزش روش تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی در مدیریت و علوم اجتماعی به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده ای

در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی روش تحقیق مشاهده ای (Observational study) به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت : در این روش از هر دو روش کمی و کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود.

روش پژوهش علمی

روش پژوهش علمی

روش پژوهش به همراه علمی آمورش روش تحقیق علمی و کاربرد آن در مدیریت و علوم و رفتاری به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق

دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده‌ها که می تواند به صورت تحقیق میدانی یا تحقیق کاربردی به صورت کمی، کیفی یا آمیخته انجام شود.

نگارش مقاله علمی پژوهشی

نگارش مقاله علمی پژوهشی

نگارش مقاله علمی پژوهشی به قلم استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیرارائه شده و نگارش یک مقاله و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامیست.

روش تحقیق تاکسونومی

روش تحقیق تاکسونومی

روش تحقیق تاکسونومی نوشته غفور شیخی، دربرگیرنده روش تحقیق تاکسونومی و تکنیک به کارگیری آن در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com