این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سروکوال

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات براساس ابعاد مدل سروکوال همراه با منبع شناسی معتبر از پاراسورامان و همکاران به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

مدیریت مالیات

کیفیت خدمات مالیات

کیفیت خدمات مالیات : دانلود مقاله چارچوب کیفیت خدمات برای سرویس مالیاتی از دیدگاه فعالان مالیاتی با ترجمه فارسی از پارس مدیر

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

ترجمه مقاله سروکوال

دانلود مقاله انگلیسی مقیاس سروکوال با ترجمه فارسی : مقاله های جدید و همراه با مدل مفهومی در زمینه سروکوال و کیفیت خدمات با ترجمه فارسی

کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، کیفیت خدمات آموزشی بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی اهمیت دارد.

کیفیت خدمات خطوط هوایی

کیفیت خدمات خطوط هوایی

مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی : هدف این مقاله تقویت درک ما از کیفیت خدمات در صنایع خطوط هوایی با توسعه یک چهارچوب مفهومی و یک مقیاس اندازه گیری است.

کیفیت خدمات هتلداری

کیفیت خدمات هتلداری

مقاله سنجش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری و شناسایی عوامل موثر بر سروکوال در هتل با مفهومی سازی مقیاس سروکوال در سنجش کیفیت خدمات هتلداری

سروکوال فازی

سروکوال فازی

سروکوال فازی و گام های انجام تحلیل شکاف فازی برای سنجش کیفیت خدمات براساس اعداد فازی مثلثی و محاسبه شکاف فازی مقادیر و تحلیل فاصله فازی

پارسو پاراسورامان

اصل مقالات پاراسورامان

دانلود اصل مقالات مقیاس سروکوال نوشته پاراسورامان، زیتامل و بری برای تعیین شکاف های کیفیت در سازمان های خدماتی مانند بانک و بیمه

مقیاس سروپرف servperf

مقیاس سروپرف servperf

مقیاس سروپرف servperf : از این مقیاس برای سنجش عملکرد خدمات با استفاده از ابعاد پنجگانه مقیاس سروکوال پاراسورامان استفاده می شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com