این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ارتباط با مشتری

بازاریابی رابطه مند و CRM

بازاریابی رابطه مند و CRM

بازاریابی رابطه مند و CRM به همراه دانلود مقاله مقایسه بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

عوامل حیاتی موفقیت CRM

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت CRM

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت CRM همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

عوامل حیاتی موفقیت CRM

پرسشنامه ابعاد مدیریت ارتباط مشتری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری

ضرورت بکارگیری ECRM

ضرورت به کارگیری ECRM و ضرورت به کارگیری مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری ECRM هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری CRM همراه با ابعاد و انواع رویکردهای مدیریت روابط با مشتریان در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

ارزش حیات مشتری

ارزش حیات مشتری

ارزش دوره حیات مشتری و مقاله آن و دوره عمر مشتری به کوشش استاد آرش حبیبی و نیره مصلحی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com