پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، درگیری و مشارکت مشتری، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، عملکرد شرکت.

تعریف مفهومی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

توانمندی‌ها و امکاناتی که رسانه‌های اجتماعی در اختیار مدیریت ارتباط با مشتری قرار می‌دهد با عنوان قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بیان می‌شود. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بر محور تولید و توزیع اطلاعات استوار است. در واقع‌ این مفهوم به معنای توانمندی سازمان در ارتباط مستمر، فراگیر و دوجانبه با مشتریان سازمان می‌باشد. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان می‌تواند مشارکتی دوطرفه با مشتریانش برقرار نماید.

پرسشنامه پژوهش براساس مطالعه وانگ و کیم (۲۰۱۷) تدوین شده است. این پرسشنامه شامل سوالاتی در زمینه اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، سابقه کاری و تحصیلات بوده و از ۲۵ پرسش تخصصی با طیف لیکرت استفاده شد. آلفای گوگرونباخ پرسشنامه ۰/۸۵۶ گزارش شده است. وانگ و کیم این پرسشنامه را براساس مطالعه ترینر و همکاران خوبش (۲۰۱۴) تهیه کرده‌اند. آنها آلفای گوگرونباخ پرسشنامه را ۰/۹۱۲ گزارش کرده‌اند.

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی با هدف بررسی تاثیر قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی طراحی گردید.

. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله